SÛNÛHAT-Kalbe doğan manalar ,marifetler .Bediüzzaman Said Nursi

Eski Sait zamanında yazılmış risale-i nur’daki bazı meselelerin hülâsasını ihtiva eder

 • Ben de herkes gibi o ışığı siyaset aleminde ve Hayati içtimaya İslamiyete ve çok geniş bir dairede tasavvur ederdim halbuki alem beni o gaybi ihbarda ve beşarette bir derece tekhip edip ümidimi kırdı.
 • Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak Nur çıkacak hatta hürriyetten evvel pek çok defa talebelerine teselli için”” birnur çıkacak gördüğümüz bütün fenalıklara karşı Bu vatana Saadet temin edecek ” diyordum
 • risale-i Nur imanı kurtarmak cihetiyle o dar dairesi, madem hayatı baki’ye ve ebediyeyi imanla kurtarıyor bir milyon talebesi 1 milyar hükmündedir
 • Yani bir milyon değil Belki bin insanın hayatı ebediyesini kurtarmaya çalışmak, 1 milyar insanın hayatı faniyeyi dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymetdar ve manen geniş olması eski said’in O rüyayı sadıkaya gibi olan hisli kablel vuku ile o dar daireyi bütün Osmanlı memleketini ihata edeceğini görmüş . Belki İnşallah o görüş 100 sene sonra nurların ektiği tohumların sümbüllenmesi ile aynen o geniş daire Nur dairesi olacak
 • bütün kuvvetin ne derim ki gazetede de neşrettiğim umum makalatındaki umum hakaikleri nihayet derecede muasırım. Şayet zamanı mazi camiinden, asri Saadet mahkemesinden adaletname-i şeriatla davet olursam neşettiğim hakikati aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ikatının modasına göre bir libas giydireceğim.
 • şayet müstakbel tarafından 300 sene sonraki tarih cetnamesi ile celp olursam, yine bu hakikatleri, tebessü ve imbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamamakla beraber taze olarak orada da göstereceğim nokta . Demek hakikat değişmez, hakikat haktır.
 • şeriat kitapları birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım.
 • Kur’an salihatı mutlak bırakıyor. ” İman edip güzel işler yapanlar” rad suresi …Kur’an salihatı müfem bırakıyor çünkü ahlak ve faziletler hüzün ve hayrın çoğu nispidirler nevi’den nev’e geçtikçe değişir, başkalaşır . Mesela tertipi mukaddimatta tevviz tembellik, tereddüt ve neticede tevekküldür. Semere-i sayine kısmeti ne rıza, kanaattir. Mevcuda iktifa, dun himmetiktir…. Kur’an’ın buradaki beyanında sükutu geniş bir sözdür .
 • her günah bir kötülüğün sonucudur. Demek ki ceza masiyetin lazım mı zatiyesidir. Acaba kim vardır ki, küçücük bir tecrübe geçirmemiş ve dememiş ki;” falan adam fenalık etti, Bela buldu”
 • rızık-
 • hud-6. “yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkını vermek Allah’a ait olmasın.”
 • Rızık, hayat kadar Kudret nazarında ehemmiyetlidir. Kudret çıkarıyor, Kader giydiriyor, İnayet besliyor.
 • kesretin maddeyi Vahdet, müntehası da vahdettir.
 • hayat
 • kainata serpilmiş hayat damlalarının ve parıltılarının daim neticesi bir umumi hayat olması gerekir. Hayat varsa ruhta vardır. Umumi hayat, kainattaki genel ruh bir ruhun çıkış noktasından cilveyi feyzidir. O ruhun çıkış noktası dahil, hayatı ezeliyenin tecellisidir yani “hayat i sariye”
 • alemi Hülya, alemi misalin gölgesi ve o da alemi berzahın gölgesi olduğundan kurallara benzerdir.
 • Adalet ve hak
 • hakkın küçüğü büyüğü olmaz
 • Gerçek adaletin en büyük düsturu bir masumun hayatı kanı, hatta umum beşer için olsa da heder olmaz. İkisi de nazari kudrettte bir olduğu gibi , nazari adalette de birdir. Cüziatın külliye nispeti bir olduğu gibi, hakkında he mizanı adalete karşı aynı nispettir. O noktayı nazardan hakkın büyüğü küçüğü olmaz.
 • Adalet-i izafiye cüziyi külle feda eder .fakat Özgür birey sarihan Rıza vermek şartıyla külle feda olmak için fert zımnen Rızazede olabilir.
 • Beşerin fıtratındaki İsyan istidadı sınırsızdır. Hayra olduğu gibi şerre de insanın kabiliyeti namütenahı gibidir. Hodgamlıkla insan öyle olur ki, heves ve ihtirasına mani her şeyi, hatta elinden gelirse dünyayı harap ve insanlığı mahvetmek ister.
 • sıfatın dalaletinde şek var, iman vücudunda da yakin var. Şek ise yakinin hükmünü izale edemez nokta kafir denmez. Tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler!
 • her şeyin bir noktayı Kemali ve O noktaya bir maili var. Şiddetli mail ihtiyaç, şiddetli ihtiyaç aşk, şiddetli aşk incizaptır.
 • bütün kainatın kün emrine itaati, bir zerre neferin itaati gibidir. Kün emri ezelisine mümkünün itaat ve intisalinde, meyil ve ihtiyaç ve şevk ve intizap birleşik ve içindedir.
 • kudreti ezeliye, sonsuz, zorunlu zaruridir. Her şeyin lekesiz, perdesiz ciheti ona müteveccihtir, ona mukabildir.
 • haşirde, bütün ruh sahibi varlıkların ihyası, mevt alud bir nem ile kışta uyuşmuş bir sineği baharda İhya ve yeniden hayatlandıran kudrete daha ağır olamaz
 • Allah’ı bırakıp birbirimizi rab edinmeyelim-ali İmran 64
 • İslamiyet vasıtayı red, delili kabul ve vesileyi nefiy ,imanı İspat eder . Başka dinler ise vasıtayı kabul eder. Bu sıra binaendir ki, Hristiyanlar da Servet ve rütbeleri yüksek olanlar ziyade dindardır. İslamiyette avam ise Servet ve rütbece yüksek olanlardan ziyade dine bağlıdır. Zira bir rütbe enaniyetli Bir hristiyan ne derece dinde bağlı ise o derece mevkini muhafaza ve enaniyeti okşar, kibirinde imtiyazından fedakarlık etmez belki kazanır. Bir müslüm ne derece dine bağlı ise, o derece kibrinden, gururundan, hatta İzzeti rütbesinden fedakarlık etmek gerektir. Öyleyse kendini havas zanneden zalimlere mazlum ve avamın hükumuyla Hristiyanlık havasını tahakkümüne yardım ettiğinden parçalanabilir. İslamiyet ise dünyevi havastan ziyade havasinın malı olduğundan esasat itibariyle müteessir olmamak gerektir
 • Emevilik /alevilik
 • lakayt emevilik nihayet sünnet cemaati, selabetçi Alevilik nihayet rafiziğe dayandı.
 • her zalime karşı miskinliği esas tutan Hristiyanlık gibi nihayet cesarete, kahramanlığa, cebbarlığa ve zalime karşı cihadı ve izzeti nefsi esas tutan İslamiyet nihayet miskinliğe karar kıldı
 • baba oğul neden farklı oluyor? Meslekler babadan oğula neden geçmiyor?
 • bazen nakışın oğlu Kamil, kamil’in oğlunun arkası oluyor. Yani yani arta kalan istek ve tutku, ırsi olarak velede geçiyor. Öteki ihtiyacını giderdiği için virgül veledine ilme karşı açlık hissini uyandırmıyor. Bundaki sırrı düstur şudur; beşerde yenilenme maili vardır. Halif selefi Kamil görse, geliştirmesi mailinin tatminini başka tarzda arar.bazen aksi amel olur.
 • şeriat kitapları
 • birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım gelirken zamanla delil aramadan iman eden, taklitçilerin hatası yüzünden paslanıp perde olmuşlar. Evet bu kitaplar Kur’an’a tefsir olmak lazımken, başlı başına konu ve meseleleri düzenleyici mahiyete geçmişler.
 • Kur’an’a nazarları diger kitaplardan çevirmenin 3 yolu
 • Kitabın müellifine olan hürmeti tenkit ile kırmak ve o perdeyi böyle izole etmektir bu ise tehlikelidir, insafsızlıktır, zulümdür
 • tetrici bir özel terbiye ile şeriat kitaplarını birebir tefsir suretine çevirip içinde Kur’an’ı göstermektir. Mesela bir adam İbni hacer’e nazar ettiği vakit, Kur’an anlamak ve Kur’an’ın ne dediğini öğrenmek maksadıyla bakmalıdır. Yoksa İbni hacer’in ne dediğini anlamak maksadıyla değil. Bu yol zamana muhtaçtır.
 • cumhur’un nazarını ehli tarikatın yaptığı gibi o perdenin üzerine çıkarıp üstünde Kur’an’ı gösterip, Kur’an’ın Halis malını yalnız ondan istemektir. Bir alimi şeriatın vaazına nispeten, bir tarikat şeyhinin vaazındaki olan halavet ve cazibiyet bu sırdan çıkar.
 • kamunun ilgisi teveccühü ihtiyacadır
 • kesin olan bir şeydir ki halkın geneli, kamuoyunun bir şeye verdiği mükafat, gösterdiği rağbet ve teveccühün ekseriya o şeyin kemaline oranla değil, Belki ona dereceyi ihtiyaç nispetindedir. Bir saatçinin alameden ziyade ücret alması onu teyit eder.
 • 4 mezhep de haktır. Detaylarda füraatta hak çoğalır birden fazla olabilir
 • Tahtiecilik ;doğru bir tanedir fazla olamaz diyenler Kur’an’ın camiiyetinden ve tüm insanlığa hitabından gafletle mesuldür .
 • Hem tahtiyecilik fikri suizan ve tarafgirlik hissinin kaynağı olduğundan İslam’a lazım olan birlik ve dayanışmaya büyük yer açmıştır halbuki Hüsnü zanna, muhabbet ve vahdetle memuruz
 • şark. : Peygamberlerin çoğunluğunun doğuda Asya’da olması kaderin bir işaretidir ki şarkının hissiyatına din hakimdir
 • İslam tarih bize gösteriyor ki İslam alem ne zaman dine sarılmış ise Terakki etmiş, zaaf gösterdiğinde ise tedemniyetmiştir. Başka dinde ise bilakis kuvveti zamanında vahşet, zaafı zamanında medenileşmiş.
 • saltanat ve hilafet tek vücuttur ayrılmazlar. Saltanatı itibariyle 30 milyona nezaret ettiği gibi, hilafeti itibarıyla 300 milyonun nurani bağına merkez, dayanak ve yardımcısı olmak gerekir. Saltanatı sedaret, hilafeti meşiyat temsil eder.
 • istişare şart. Hiç basitlikten çıkmış, taklit ve tabi olma gevşemiş olduğu halde bir şahıs nasıl kifayet eder. Şimdi zaman cemaat zamanıdır. Hakim, cemaatin ruhundan çıkmış, hassas olmayan, sağırca Metin bir şahsi manevidir ki şuralar o ruhu temsil eder. Fert dahi bile olsa cemaatin şahsi manevisine karşı sivrisinek kadar kalır
 • şeriatı berra’da daima İcma ve rei Cumhur medarı fetvadır.
 • Adalet zindanına neden düştük? Hayat bir faaliyet ve harekettir. Sevgisi onun bineğidir. Şevke karşı en önce yeyiz gelir. Kuvey-i maneviyesini kırar. Sonra tembellik, sonra acelecilik, sonra bencillik, teklik, sonra görenek sonra başkasına işe havale etme, rahat maili gelir. Rahata düşkünlük umum meşakkatin anası ve onun rezaletin yuvasıdır.
 • diyanetteki zayıflık şimdiki zaafı diyanet ve şairi islamiyet’teki kayıtlık ve içtihatattaki kargaşa meşihatın zaafından ve sönük olmasından meydana almıştır
 • Odaklanma bir şey tahsis olunmaz, ayrılmaz ise atalete uğrar, istenen sonucu göstermez.
 • ve ham olmamalıyız. Korkmakla din rüşvet verilmez. Korku ve zaaf haricin tesirini cesaretlendirir. Muhakkak maslahat, mefhum zararlara feda edilmez
 • Rüya 1355 Eylül’ün de rüyasında Bir meclise çağrılıyor. Ey felaket, helaket Asrın adamı! senin de reyin var fikrini beyan et deniyor
 • musibet her yönüyle şer olmadığı için bazen saadetle felaket olduğu gibi felaketten dahi Saadet çıkar
 • I Dünya Savaşı’nda Galip olsaydık!
 • Galip olsaydık hasımımız ve düşmanımız elindeki despotluk cereyanına Belki daha şiddetli kapılacaktık nokta halbuka cereyan hem zalimane, hem alemi İslam’ın tabiatına ünafi, hem ehl-i imanın büyük çoğunluğunun menfaatine ters, hem ömrü kısa, parçalanmaya namzetti. Eğer ona yapışsak alim İslam’ın fıtratına, tabiatına muhalif bir yola sürüklenecektik nokta şu habis medeniyet nazarı şeriatta mevdud ve seyyiatı hasenatına garibe ettiğinden, hükmü yürürlükten kalkmış, sefi, inatçı, kattar, manev vahşi bir medeniyeti himayesini Asya’da deruhte edecektir.
 • şeriat Batı’nın medeniyetini neden reddediyor?
 • çünkü 5 kötü esas üzerine kurulmuş : dayanan kuvvettir. O ise tecavüz demektir. Amacı menfaattir. Oysa yüklenme demektir. Düsturu cidaldir. Oysa niza çekişmedir. Kitlesel dayanağı başkasını yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyetçiliktir. O ise çarpışma, buluşma demektir. Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşvik ve arzularını tatmin, arzularını kolaylaştırmaktır. Bu medenilerin çoğu eğer içi dışına çevirse kurt ayı yılan hınzır maymun gibi gözükür. Işte onun için bu medeniyet insanın %80’ini meşakkate, bahtsızlığa atmış. Yüzdeonunu daha ne iyi ne kötü bırakmıştır. Saadet odur ki külle, çoğunluğa Saadet ola nokta Kur’an ise ancak umumen, lakal ekseriyetin saadetini kapsayan bir medeniyeti kabul eder. Bu medeniyette serbest evanın zorlamasıyla zaruri olmayanlar zararlı olmuş. Eskiden bir adam 4 şeye muhtaçken şimdi yüz şeye muhtaç Yani fakir edilmiştir. Bu medeniyet emek bu emek bu masrafa kafi gelmiyor, hileye harama sevk etmekle, ahlakın esasını da ifsat etmiştir. Cemaate nevi verdiği Servet haşmet’e Bedel Ferdi şahsi fakir ahlaksız etmiştir. Ilk asırların çağların toplam vahşetini bu medeniyet tek seferde kustu ( 1 Dünya savaşı)
 • İslam medeniyeti şeriatı ahmediye’nin aleyhissalatu vesselam medeniyeti bu medeniyetin geri çekilmesi ile inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine, müspet esaslar vaaz eder. Bizim medeniyetimizin. Istinadı kuvvet yerine haktır nokta özelliği Adalet ve dengedir. Hedefi menfaat yerine fazilettir, özelliği muhabbet Birgül yakın olmadır. Unsuriyet ve milliyetçilik yerine rabıtayı dini, vataniye sınıfıdır. Özelliği uhuvvet, barış ve haricin tesirine karşı savunmadır. Özelliği unsur insaniyetin Terakki ve tekamüldür. Hevai tahdit eder , ruhun hissiyatını tatmin eder.
 • düşmanın düşmanın düşman kaldıkça dost bir gül düşmanım dostu dost kaldıkça düşmandır. Şark husumeti, İslam inkişafını boğuyordu zail oldu ve olmalı nokta karpuzumeti İslam’ın içtihatına, kuvvetin inkişafına en müessir sebeptir, Baki kalmalı.
 • evet Ümit var olunuz. Şu İstikbal İnkılabı içinde en yüksek gür Seda İslam’ın sedası olacaktır.
 • cinayetin neticesi , mükafatı mukaddimesi musibettir
 • Ben tokadımı antranik ile beraber enver’e, ve nizle Los ile beraber Sait Halime vurmam. Nazarımda vuran da sefildir
 • I Dünya savaşı neden?
 • çünkü haccın ihmali musibeti değil, gazap ve kahrı celpetti . düşmana milyonlarla İslam’ı, İslam aleyhinde istihdama zemin izhar etti. İşte İslam alemi Bayraktar oğlunun gafletle bilmeyerek öldürülmesine yardım etti . Valide gibi saçlarını çekip aglıyor şimdi.milyonlarla ehli İslam, her yönüyle hayır olan hacca çıkmak yerine, her şeyi şerden düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahat ettirildi.
 • VECIZELER
 • Hevasaati nefsaniyeyle ile erkeklerin karşılaşması, kadınların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir
 • merak ilmin hocasıdır.
 • Ihtiyaç medeniyetin üstadıdır.
 • Sıkıntı, sefahatin muallimidir.
 • Acz, muhalefetin menşeidir.
 • Zaaf, gururum madenidir.
 • Nefsin kendi küçüklüğünden rahatsız olması kibrin kaynağıdır.
 • Uygunluk, uyum, dayanışmanın esasıdır.
 • Karşılıklı benzeyiş, tesadüf sebebidir.
 • Gayrimeşru muhabbetin akıbeti, mükafatı mahbubun gaddarane adavetidir.
 • Avrupa neden İleride biz neden gerideyiz?
 • iki sebep var biri maddi biri manevi nokta maddi sebepler;
 • Avrupa Hristiyanların kilisesidir. Dualı şartları, dar, güzel Birgül demir madeni var girintili çıkıntılı nokta Deniz ve ırmakları vardır, bağırsaklarıdır, soğuktur nokta dünyanın 50’de biriyken nüfusun 1/4’ü oradadır. Nüfus çok olunca ihtiyaç yoktur. Kalabalıklık ihtiyacı, ihtiyaç sanata, merak ilme ve sıkıntı şefaat vesilesi olarak hocalık edip talime başlarlar. Çokluk, nüfus yoğunluğu, mali menfaat, Fikri sanat sebebidir. Demir madeni çoktur o Demir medeniyetlerine öyle bir silah vermiştir ki dünyanın bütün medeniyetlerini gasp edip ağır bastığı nokta hem de geç olmak geç bırakmak şanından olan soğukluk emeklerine sebat ve metanet verip medeniyetlerine idam etmiştir. Ikincisi noktayı istinattır. Medeniyetlerin talebesi ile meslek gavur olmuş bir silahlı kitlenin kışlası ve büyük bir kilisede kilisesidir. Onlara canlandıran emel ve bizi öldüren yeistir .
 • perişaniyetimizin sebebi
 • bu milletin perişaniyetine, fazla cehaletten ziyade, kalp kalp nuru ile yakın olmayan faydasız zeka tesir etmiştir. En müthiş maraz asabiliktir. Zira her şeyi haddinden geçirmekle Aksu amel yaptırır .

Reklam

Her yönüyle satranç-Peter Kuzdofer

 1. Satranç oynamak için nedenler
 2. 1- zeka kıvraklığı için
 3. 2- öğrenmesi kolay, hayat boyu oynayabilirsin
 4. 3-dünyanın en sevilen 1400 yıllık oyundur
 5. 4-atletik değil zihinsel yeteneğe dayanır
 6. 5-her yaşta oynanır
 7. 6-yağmurlu günlerde de oynanabilir
 8. 7-sosyal çevre
 9. 8-bireysel oyundur
 10. 9 yenerseniz karşınızdakini etkilersiniz

iyi oynayabilmek için gereken yetenekler

 • görselleştirme
 • ezberleme
 • Hamlettanima
 • analitik mantık
 • ileriyi planlama
 • karar verme
 • karar ve hareketlerinizin sonuçları ile yüzleşme
 • oynarken bu yeteneklerin tamamı da gelişmiş olur

satranç nedir

16’şar askerden oluşan orduları ile 2 oyuncunun savaştığı stratejik oyunu

İlk uluslararası turnuva 1851’de Londra’da düzenlenmiş Alman Adolf Anderson kazanmıştır

64 kare vardır 33 kareyi kontrol eden avantajlıdır

Dikkat *** tahtanın geometrik merkezi ortadaki 4 kare olup trafiğin en yoğun olduğu yerdir karelerin büyük merkezi olan sonraki çerçeveyi tutan kareli etkinliğin en yoğun olduğu kareleridir çünkü bu kareleri her yere doğrudan ve hızlıca geçiş sağlar

şahlar ev sütununda vezirler d sütununda vezirler her zaman kendi rengindeki karede başlarlar

Taşları azaldıkça şahsu güçlenir ortaya geçerse etrafındaki 8 kareye hükmedebilir

Kale, fil boş tahtada güçlüdür

açık sütün üzerinde piyon olmayan üstündür

yolu temizlenene kadar veziri oyuna sokmamak lazımdır çünkü vezirinizi basit bir taş kurban edebilir

atın çarkında kontrol ettiği 8 kare vardır.

maç kazanmak

rakibiniz verilen süreyi aşarsa, oyundan çekilirse, maça gelmezse maçı kazanırsınız

anlaşmalı beraberlik

oyun başladıktan sonra kendi sıranız geldiğinde teklif edebilirsiniz. Teklifi kabul etmek nezaket reddetmekse yenilemek sportmence olmaz

kural: bir taşa dokunursanız onu oynamak zorundasınız elinizle oynamadan taştan çekerseniz oynamış sayılırsınız

kural : piyon son kareye ulaşırsa piyan olarak kalamaz ve şah olamaz bir seçim yapmalısınız

En passent : hareket etmemiş bir an iki kere gittiğinde eğer rakip yolunun yanına gelirse o piyon onu yemiş gibi sayılır ve çapraza gelerek kopyasını yer

satrançta yazım işaretleri

!: çok İyi ya da şaşırtıcı hamle

!!: Önemli ve güçlü bir hamle

?: Zayıf hamle

??: Hata açık veriliyor

!?: Ilginç bir hamle

?!: Bazı güçlü noktaları olan tartışmalı bir hamle

0-0: şah kanadı roku

0-0-0: vezir kanadı roku

+:şah cekme

×:tas alma

piyon terfi ederse d8 eşittir v gibi gösterilir

prensipler

öncelik Şahin güvenliğidir. Daha büyük olan güç küçüğü Yener. Merkezi kontrol eden oyunu kontrol eder. Çok kareyi kontrol eden ezici üstünlük kurar. Taşları erken ve sık sık geliştirmeli. Uzun menzilli taşların önünü açın nokta sağlıklı piyonlar sağlıklı oyunlar sunar. Mümkün olduğunda tehdit eden nokta şahın riski azalınca taşlar seyrekleşince ortaya çıkartın. Tüm taşlar merkezde iken güçlüdür. Boş kareleri kontrol ediyorsanız taş değişmeyin. Rakibinizden daha fazla karayı kontrol ediyorsanız taş değişimini engelleyin. Her hamlede başka taşı oynayın oyunun başında.kalelerin arasını boşaltıp bağlayın. At ve filleri vezir ve karelerden önce sahaya sürün.

tehditlere dikkat

fırsat buldukça tehditlere göre hareket edin. Güçlü ve güçsüz oyuncular arasındaki fark tehdide dikkat etmektir. Her hamleyi olası tehdide göre yapın. Yapin. Empiriye korumasız taş demektir. Korumasız taş genelde tuzaktır dikkat edin. Basit matları öğrenin iyi oyuncu olursunuz.

stratejik planlar

kilit kareleri kontrol etmek nokta geçer piyon yapmak. Bütün taşları oyuna sokmak nokta rakip çağı açığa çıkartmak.

yenecek taşın özellikleri

az korunuyor nokta korunmuyor. Açıkta nokta çok uzakta nokta hareket etmiyor.

veziriyi savunmada kullanmayın gücünü arayabilirsiniz.

taş feda etmeden sorulacak 2 soru.

ne kadar feda ediyorum. Inisiyatifim ne kadar sürecek.

dünyanın en ustası bile fırsatları kaçırır nokta yanlış yapınca oyundan vazgeçmeyin.

Kendinize kızmayın cesaretinizi kırmayın. Rakibinizin insiyatifini kırmak için üzerinize sağlık korkuları göz ardı edin.

Aldığınız şeylerin bir kısmını geri verin nokta kendi tehditlerinizi oluşturun.

7 satırda Kale güçlüdür.

Oyunları iki tahta ile takip etmek faydalıdır. Varyasyonları diğer oyunda kontrol edersiniz.

Sonuna kadar direnip iyi bir savunma yapın. Iki fil bir fil bir ata galiptir.

SATRANÇTA KAZANDIRAN TAKTİKLER-Yasser Seirivan

✓Santranç’ın 4 unsuru kuvvet bir gün zaman, alan ve piyon konumudur.

✓satrançta kazanana 1 puan beraberliğe 1/2 puan ve kaybedene 0 puan yazılır puana göre yarışmacılara usta, uluslararası usta, Büyük usta denir

✓FİDE – federation international des EChes

✓satranç, iki kişinin taşlarını hareket ettirerek ve satranç unsurlarına dayanan planlar geliştirerek zekalarını yarıştırdıkları bir strateji oyunudur

✓taktikler kendi stratejinizi destekleyip rakibinizin stratejisini boşa çıkarmalıdır

✓taktik, kısa vadeli fırsatlardan yararlanma manevralarıdır

✓taktikler stratejilerinin bekçi köpekleridir

✓tarihteki en uzun satranç şampiyonu 27 yıl ile Emmanuel laskerdır

kombinezonlar

✓Kombinazon belli bir hedefe başarıyla ulaşmak amacıyla pozisyonun kendisine hasıl özelliklerinden yararlanan zorunlu bir dizi hamleyle birleştirilmiş “feda” etmektir

 • Kombinasyonun farkına varma
 • zayıf düşürülmüş şah
 • pata düşen şah
 • korunmasız taşlar
 • yetersiz korunan taşlar çifte hücumla alınır çifte hücum son derece önemlidir
 • çifte hücum, aynı anda iki taşı olan saldırıdır bu hücum satrançtaki taktisel oyunları çoğunun temeldir. Çifte hücum bir taktiktir 3 tip çifte hücum vardır 1-uçarak kiş çekme 2 -çatallar 3- piyonla hücum
 • Açarak hücum
  Vezir, Kale ya da fil kendi renginde taşlardan ya da piyonlardan biri yoldan çekildiğinde hücum edebilsin diye bekler
 • iyi bir hamle görünce daha iyisini düşünün
 • vezirinizi Kale ile aynı hatta tutmayın
 • taş üstünlüğünüz varsa eşit kırışım yapın çünkü tahta üzerindeki taş sayısı azaldıkça taş avantajının önemi artar
 • malını korumasız bırakma götürürler
 • çatallar
 • at 2 değişik renkteki kareye aynı anda hiçbir zaman hücum edemez
 • hiçbir zaman salt kiş çekme fırsatı elde ettin diye kiş çekmeyin. Kiş çektiğinizde sizin bir kazancınız olmalı, rakibinizin değil
 • açmaz
 • her taş açmaza düşebilir ama yalnızca vezir, fiil ve kale açmaz yapabilir
 • açmazın avantajı savunmadaki oyuncu açmadan kurtulamadığı zaman elde edilmiş olur. Savunmada olan açmaza düşen taşı iyi duruma getirmeye çalışırken kendisine daha fazla baskı uygulanmasına karşı çaresizdir.
 • açmaza düşürdüğünde hedef üzerindeki baskıyı artırmamızın yollarını aramayı düşünün hemen
 • şiş, açmazın tersidir. Şiş değerli taşı tehdit edip arkasındaki taşı yemektir
 • pat -çıkmaza girdiyseniz ve şahınız yerinden oynayamıyorsa pata oynayın eğer rakibinizi eziyor ve oyunu terk etmek terk etmesini bekliyorsanız gaflete düşmeyin pata götürmesin
 • sürekli şah çekmek
 • kaybetmekte olan oyuncunun umutsuz bir pozisyondan kurtulabilmesinin bir yolda sürekli şah çekmeyi devreye sokmaktır
 • şah 3 kez aynı kareleri ileri geri yaparsa beraberlik ilan edilir
 • F7 karesini ele geçirmeyi başarmak istiyorsanız şahı tahtının tam ortasına çekmek zorundasınız
 • şahınızın önündeki piyon kurumasını sıkı tutun ama Şahin soluk alabileceği bir alanı mutlaka ayırın
 • hava desteği açmak :
 • şarkı açabileceği bir kare sağlamak böylece son yatay mat tehlikesini tamamen ortadan kaldırır son yatayda tehlike belirtilerini görür görmez hava deliği açılmalıdır. Öte yandan rakibin son yatayını gözlemeyi ihmal etmeyin
 • savunma taşını kritik olandan uzaklaştırıp savunmayı çökertmeye çalışan tak diye saptırma denir
 • batarya kaleleri çiftleyerek dikeylerde hakimiyet kurmaktir . taktik değil stratejidir
 • 2 wischenzug :
 • para ham ne demektir. Bir karışım dizisi başlatıldığında karışım dışında bir ara hamle yapılmasına denir
 • umutsuz iseniz
 • kımıldamadan oturum ve bir gaf yapmasını bekleyin.
 • kendinize rakibinizin yerine koyarak sizin için en kötü hamlelerin ne olduğunu düşünün
 • kazandırmayan maddi avantajlar
 • iki at şaha karşı
 • bir at ve yedinci yatayda bir kalem iyonu tek şaha karşı
 • bir file karşı tek renkli bir kale piyano tek şaha karşı
 • taş üstünlüğünüz varsa ve bir a ya da h piyonunuz varsa. Rakibinize pat a düşme fırsatı vermemeye çok dikkat edin

SANTRANÇTA KAZANDIRAN STRATEJİLER

Yasser seiravan
 • 1.böl-Stratejinin önemi
 • satranç kralların oyunu ve oyunlarında kralıdır
 • satranç öğrenmek için 5 davranış 1 hamleni yaz 2 oynamaya devam et ve bol kitap oku 3 sürekli puan hesapla çetele tut 4 hamlelerinin sorumluluğunu al 5 akıl yürüterek oyna
 • Strateji, uzun vadeli ana planınızdır. strateji ,düşünmeyi, taktik gözlemi gerektirir
 • Stratejinin 5 amacı vardır ; maddi üstünlük, aletlerin hareket üstünlüğü, piyon yapılanmasında üstünlük, alan üstünlüğü yani daha geniş alan kontrolü, güvenli şarj pozisyonu
 • Bölüm 2 – maddi avantajdan azami yararlanma
 • Maddi avantajdan iki yolla yararlanma ; rakibi bastırma, kazanan oyun sonu için taş değişimi.
 • Taşların puanları: at 3,fil 3,kale 5, vezir 9 piyon 1
 • Rakibi bastırmak: maddi kazancın hemen ardından saldırmayın önce tüm güçlerini geliştirip şahınızı güvene alın. Sabırlı olun ve tüm silahlarını oyununa sokun . Maddi avantaj balondaki kum torbaları gibidir düşmeye başlarsan atıp yükselebilirsin . Bir hedef tespit etmeye çalışın ve bunu gerçekleştirmeye yönelik bir plan oluşturun. Hedefiniz enerjinizi nereye yönelteceğinizi gösterirken planınız da size ne yapacağınızı söyler.
 • Madden zayıfsan: geri sen risk alabilirsiniz değilse tüm ordumuzun gelişimini tamamlayana kadar önüne çıkan armağanları reddetmelisin. Maddi avantajın varsa değiş değiş kuralı geçerlidir. Satrançta kazanabileceğiniz en net avantajlardan biri de rakibinizin taşlarını kazanmaktır. Taşkapara gelişemezsiniz. Taş kazanmak iyidir ancak rakibin hareket kabiliyetine ulaştığı ulaşınca
 • Bölüm 3
 • Savunma ile kendi planlarınız doğrultusundaki oyunu sürdürme arasındaki mükemmel dengeyi bulun
 • Tek düşündüğün savunma ise kaybedersin. Tehdidi fark et sonra kendi avantajlarını gözden geçir ve savunurken avantajlarından saldırı planı oluştur.
 • Oyun bitmeden oyun bitmez ! Aşırı özgüvenden sakın ve asla acele hamle yapma
 • Rakibi savunmasız bırakmak: Zafer avucunuzun içinde ise en basit ve güvenli yola devam et. Mümkünse rakibin silahını elinden al ki size arkadan vurmasın nokta infazına geçmeden önce karşı oyun ihtimalini yok et. Hiç karşı oyun bırakma.
 • Bölüm 4
 • Taşların nereye gideceklerini anlamak: taşların nasıl hareket ettiğini bilmenin onların nerelere konması gerektiğini bilmekle ilgisi yoktur.
 • At: etkin olabilmeleri için atların ileri bölgede dayanık noktalarına ihtiyacı vardır. Adları 1 ve 2 sırada yaymayın çıkarın
 • Fil: tıkalı olmayan bir çapraza bir fil yerleştirin, ödülleri yağmaya hemen başlar nokta fillerle piyonlarınız aynı renk karelerde olursa fil sınırlanmış olur. Onu aktif mevzuya getirin. Tamamen açık pozisyon fillerin en güçlü halidir. Taşınızdan memnun değilseniz ya pozisyonunuzu geliştirin ya da taşınızı değiştirin.
 • Kale : Kale açık hatlarda etkindir. Kale 7 ve 8’i ele geçirirse rakibin derinliğini alır. Sicilya savunması, reddedilen vezirgan biti, patriyet savunmasında amaç hep atlara yol açmaktır. Kalelerin ikisi de 7 yatayda muazzam avantajlıdır
 • Biri geçer piyon yapmak üzere piyon ağırlığınızdan yararlanma kabiliyeti en fazla oyun sonlarında işe yarar
 • Şah: merkez kapalıysa şahı yürütebilirsin
 • İlk iş düşman taşlarını ileri karelere erişmekten mahrum bırakmaktır her iki tarafında ikişer taşı kalınca şah sürülür. Şaha tek şahla şah yani kişi çekilse bir şey olmaz. Şah oyun sonunda taşların çoğu değişildikten sonra işe yaraması için merkeze koşturulur
 • Bölüm 5 hafif taşların üstünlüğü fil ve at mücadelesi
 • Düşman atının iyi bir mevzuyu bulmasına imkan vermeyin iyi bir mevzusu olmayan ad aktif bir fiile göre daha değersizdir
 • Filiniz atla mücadelede ise pozisyonunuzu olabildiğince açın piyonlarınız bloke ediyorsa engelleri ortadan kaldırın, filinizi açık çaprazlara yerleştirin
 • Piyon zincirlerine daima geriden saldırın
 • Açık pozisyonlarda fil Ata baskındır kapalıysa açmak için elinizden geleni yapın

Baskın at; iyi birdestek noktasındaki at olağanüstü güçlü hale gelir. Çarpışmada adları kullanacaksanız rakibin iki file birden sahibi olmasına izin vermeyin . Çünkü filler hem açık hem koyu kareleri kontrol ederler

Bölüm 6 piyonlar

Piyonlar satrancın ruhudur. Andrea pildor

 • Piyon yapının temelini oluşturur piyon dizisinin yerleşim biçimi pozisyon karakterinin ve dolayısıyla buna uygun planların belirleyicisidir.
 • Mümkün olan her durumda rakibinizin piyonlarını sabitlemek için piyonlarınızı kullanın
 • Kareleri rakipten almak için piyondan yararlanın
 • Piyonlarınızı kendi taşlarınızı blok edecek şekilde oturmalarına izin vermeyin nokta onlardan aktif olarak yararlanmaya bakın
 • Bir geçer piyon yani son kareye gidebilecek piyonunuzu blok etmenizi edilmesine izin vermeyin öyleyse engeli ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapın.
 • Bir piyon düşman taşlarını kritik karelerden uzakta tutar bir piyon hamlesi yapacağınız zaman ağız sulandıran bir kareyi gümüş tabak içinde rakibe sunmadığınızdan emin olun.
 • piyon çokluğu: piyon sonlarının gücünden en fazla oyun sonunda yararlanılır. Piyon zincirine daima en dipten saldırın. Piyon Adaları oluşturmayın çünkü piyon Adaları demek savunulması gereken çok dip piyonu demektir. Rakibi piyon Adası oluşturmaya zorlayın. Böylece size çok zayıf nokta sunacaktır.
 • Bölüm 7 – hedefi yaratmak.
 • Büyük satranç ustalarını örnek alın nokta onlar birer küçük terminatördür. Hepsi de sürekli hedef taraması yaparlar ve kendi avantajlarına bir yarar elde edinceye kadar acımasızca avının izini sürerler.
 • Yoğun zincirinin en gerisindeki en zayıf piyondur.
 • Düşmanınızın zayıf karelere ve piyonlara sahip olması amacıyla ölü bir piyon çoğunluğuna saldırmak üzere iki piyonunuzdan yararlanın. Zayıf düşman piyonları sihirli bir şekilde kendiliğinden ortaya çıkmaz onları siz oluşturun.
 • Santranç bir takım oyunudur maço bir taş tek başına oyunu kazanamaz. Saldırmak istediğinizde kendinize yollar açın savunma pozisyonundaysanız yolu kapatın nokta güçlü bir taş ve bu taşın yerleşeceği bir karenin ele geçirilmesi ve başka birkaç tamamlayıcı avantaj eşittir başı dertte Bir rakip demektir
 • Bölüm 8 alan hakimiyeti
 • İyi oyuncular, sahip oldukları alanla hiç yetinmezmiş gibi görünür. Piyonlarınızdan stratejik bir şekilde yararlanmak yararlanarak alan kazanırsınız nokta iyi düşman taşının saldırısına açık açık olmadığı sürece piyonlarınızın gerisinde kalan tüm kareler size ait alanlar kabul edilir.
 • Alan kazanma strateji kuralları.
 • Acele etmeyin ağırdan alın ve bir piton yılanı gibi kurbanlarınızı öldürücü sarmalar arasında mat oluncaya kadar yavaş yavaş boğun
 • Belirgin bir avantaj elde edince sınırlarınızı savunmaya oynayın. Düşmanlarınızın sınırlarınızı açmasına izin vermeyin yavaşça tahtayı ele geçirin.
 • Alan avantajınız varsa taş değişiminden kaçının nokta istediğiniz şey düşman taşlarının birbirlerini engelliler pozisyonda olması ve kendi ağırlıkları altında ezilmesidir. Sizden daha küçük alana sahip olan rakibiniz taş değişimine girecektir
 • Kanatlardaki alanlar
 • Merkez tahtanın en önemli bölgesidir ve her imkanı bulduğunuzda bu bölgede ve bu bölgeye yönelik oynamalısınız. Bloke bir merkez kanatlarda sürecek oyun demektir. Alan avantajına sahipseniz taş değişmeyin.

ÖZ -Halil CİBRAN -inspırational writings

Sayfası az ama muhteviyatı geniş bu kitapçıkta mesnevi başta olmak üzere sufi geleneğin izlerini çok gördüm …kütüphane kitabı..

 • Izdıraplı insanlar yaz tutarak mutlu olur ve sevgililer rahatlığa ve teselliye rüyalarda kavuşur
 • Dua gibidir ağlamak ve bağış gibidir merhamet gözyaşları nokta alçak gönüllü olan yükselir, kendini yükselten ezilir
 • İnsanlar salgın hastalıktan korku ve dehşet içinde ama İskender ve Napolyon gibi yok edicilerden hayranlıkla söz ediyorlar
 • Onları yerken gördüm ve kim olduklarını anladım
 • Yüzünü öptüğümde beni tokatlayan, onu tokatladığında ayaklarımı öpen adama ne diyeyim?
 • Bazı insanları görmemek için gözlerimi kapattığımda onlara göz kırptığını sanıyorlar
 • Bazıları kulaklarıyla, bazıları mideleri ile, bazıları cepleri ile bazıları hiç duymazlar
 • Bazı ruhlar sünger gibidir. İçinde sizden emdikleri dışında hiçbir şey bulamazsınız
 • Süslerle insan kendi çirkinliğinin farkına varır
 • Gerçek, ilham’ın kızıdır. Analiz ve tartışma insanları gerçekten uzaklaştırır
 • Cehennem korkusu cehennemin kendisi cennete duyulan özlem ise cennetin kendisidir
 • Beni , acıtmıyorsa doğruları söylemeyenlerden ve tavırları iyi olup niyeti kötü olandan ve başkalarının da hatalar bularak kendine olan saygısını artırandan kurtar
 • Yaşam bizi iki yanağımızdan öper gündüz ve sabahta nokta ama yaptıklarımıza Güler , akşam ve sabahta
 • Bir kadın sana baktığında dinle onu seninle konuştuğunda değil
 • Fırtına konuştuğunda hangimiz nehrin ilahisini dinler?
 • Ölümü arzulayan ama sevdiklerinin hatırına yaşayan için zordur yaşam
 • Felsefe ile uğraşan kişi, göremediği nesneleri yaratan bir ayna duymadığı seslerin yankılarını yansıtan bir mağara gibidir
 • Şarkılardaki sır, söyleyenin sesindeki titreşimle dinleyenlerin kalbindeki çarpmalar arasındadır
 • İnsanlar arasında daha tek damla kan dökmemiş katiller, hiçbir şey çalmamış hırsızlar, hep doğruları söylemiş yalancılar vardır
 • Acımı sabır tarlalarına gömdüğümde bana mutluluk meyveleri verdi
 • İnsan gözünün büyütücü camında dünya olduğundan daha büyük görünür
 • Sözler alışkanlığa dönüşmedikçe anlamsızdır
 • Açıklama ihtiyacı, içerikteki zayıflığın gösterisi göstergesidir
 • Hatırlama Umut yolunda tökezleten bir taştır
 • Bizim en büyük hatamız, başkalarının hatalarıyla uğraşmamızdır
 • İçten olana kimse inanmaz, dürüst insan dışında
 • Bir kadını anlamak istiyorsan gülümsediğinde ağzına, adam için öfkelendiğinde gözlerin akına bak
 • Hacca gittiğinizde güzelliği hiç görmemiş gözleri de bile güzeli göreceksiniz
 • Bir deve verdim bir koyuna birisine sonra geldiği ağılımdaki bütün develeri aldı
 • Sevgisi solduğunda akıl yürütmeye başlar
 • Ruhlar, külleri bedeninden olan yangınlardır
 • Kulaklarımızda şehrin gürültüsü varken, tarlaların şarkılarını nasıl duyabiliriz
 • En iyi insan, onu öldüğünüzde yüzü kızaran ve onu kötülediğimizde sessiz kalandır
 • Güçlü yalnızlığında güçlenirken, zayıf solup gider
 • Bir insanın ihtiyacından öte zenginlik yoktur
 • Çoğu yazar yırtık pırtık düşüncesini sözlükten aldığı yamalarla tamir eder
 • Bedenin iffeti, ruhun cimriliği olabilir
 • Günümüz medeniyetinde, rahatsızlığa yol açmayan bir rahatlık yoktur
 • İnsanlara duyduğunuz güven ve onlar hakkındaki şüpheleriniz, kendinize güveniniz ve şüpheleriniz ile yakından ilgilidir
 • Bir yaşam tarzı olarak ortayı övenlere yalıtım şudur ;”kim sıcak ve soğuk arasında ılık, ölümle yaşam arasında titrek ya da ne katı ne sıvı pelte olmak ister?
 • Güç ve hoşgörü birbirine eştir
 • Yapıdaki en sağlam taş temelin en altında olandır
 • Eğitimde Birgül aklın yaşamı kademeli bir şekilde bilimsel deneylerden entellektüel tecrübeleri, spiritüel duygulara ve sonra tanrıya uzanır
 • Sevgi de ölüm gibi her şeyi değiştirir
 • Bana saldırmak için kılıç olacak parayı benden borç olan insan hakkında ne diyeyim?
 • Bana annenin yüzünü göster sana kim olduğunu söyleyeceğim
 • Babasını tanıyorum onu tanımamamı nasıl beklersin?
 • Yaşlı bir adam ülkesine dönme özlemi çeken bir yabancı gibi sever gençlik günlerine dönmeyi
 • Sevgi mevsimlerin yardımı olmadan açan tek çiçektir
 • Bir hükümdarın krallığından men edeceği 4 şey vardır ;”hiddet, tamahkarlık ,yalan ve şiddet”

Cahil uluslar iyi adamlarını tutuklar ve onları zorbalara dönüştürür ve gaddar bir hükümdar ile yönetilen bir ülke insanları köleliğin pençesinden kurtarmak isteyenleri cezalandırır. Ama iyi bir evlat annesi hasta diye onu terk eder mi?

Merhamet suçluya bahşedilirken, Adalet masum insan ihtiyaç duyacağı tek şeydir

CESUR YENİ DÜNYA -ALDOUS HUXLEY

*Eğer kötü bir davranışta bulunduysanız , pişmanlık duydum, elinizden geldiği kadar durumu düzeltin ve bir dahaki sefere daha iyi davranmaya bakın. Ne sebeble olursa olsun hatanızın üzerinde Kara Kara düşünmeyin

*Bilim ve teknoloji insanı günümüzde uyum sağlamaya ve köleleştirmeye zorlayan şeyler oldu

*Siyasi ve ekonomik özgürlükler azaldıkça cinsel özgürlük dengeler cesine artma eğilimi gösterir..diktatörü bu özgürlüğü teşvik etmekle iyi yapar .uyuşturucu , filmler ve radyasyonun etkisiyle gündüz düşleri kurma özgürlüğüne ekolarak cinsellik , tebasını yazgıları olan köleliğe razı etmede yardımcı olur

*Mutluluk ve erdemin sırrı yapmak zorunda olduğun şeyi sevmektir .tüm şartlandırmaların amacı budur .insanlara kaçınılmaz toplumsal yazılarını sevdirmek

*Kır çiçekleri ve manzara seyretmenin önemli bir kusuru var, bedavadır. Doğa sevgisiyle fabrika çalışmaz . Kitleleri kırlardan nefret etmeye şartlıyoruz ,aynı zamanda onları doğa sporlarını sevmeye şartlandırıyoruz. Bunu yaparken de gelişmiş aletlerle yapılmasını sağlıyoruz . Böylece hem endüstriyel ürünler hem de ulaşımı tüketiyorlar

*Hioropedya=uykuda öğretme

*Her değişim istikrar için bir tehdit unsurudur

*Dini duygular biz yaşlandıkça gelişme eğilimi gösterirler. Çünkü ihtirasları mız ateşlerini yitirdikçe hayal güçlerimiz ve duygularımız köreldikçe aklımız daha rahat işler hale gelir. Bir zamanlar aklımızı çelen imgeler arzular ve heveslerden arandıkça Tanrı gizlendiği bulutların arkasından görünür ruhumuzun bütün aydınlıkların kaynağı olan bu varlığı hissederler , görür ve ona yönelir evet kaçınılmaz bir biçimde tanrıya yöneliriz ve bu diniduygu ,doğası gereği öyle bir mutluluk verir ki diğer bütün yitirdiklerimizi telafi eder

*Katlanmayı öğrenmek yerine tatsız olan herşeyin kökünü kazımak

YENİ BÜYÜK GÜÇ : ÇİN -FatihOKTAY

Yeni büyük güç yeni büyük güç ve değişen Dünya dengeleri
Fatih Oktay

Kitap hakkındaki düşünceler :

Güçlü bir akademik birikimle yazılmış olan son dönemdeki en iyi Çin konulu kitaplardan birisi..okunan zaman içinde veriler müthiş değişse de Çin’in bugünkü durumunu anlama ve gelecekteki pozisyonunu tahmin etme konusunda ciddi bir perspektif edinmeyi sağlayacak veriler mevcut. Kitabı okurken her ne kadar çok fazla akademik bilgi olsa da bunlar kullanışlı ve anlamlı hale getirilmiş basitleştirilmiş ve Çin hakkında merak edilen önemli konular ele alınarak faydalı bir kaynak oluşturulmuş . Kitap el altında bulundurulması gereken bir kaynak kitap diye düşünüyorum. Muhteviyati çok geniş olduğu için özetleme sıkıntısı ve zorluğu aşikar olan kitapta ilgimi çeken yerlerin notlarını buraya kısaltarak yazıyorum burada bulunmayan şeyler muhtemelen kitapta ilgilenen kişiler için olabilir.Alınmasını tavsiye ediyorum.

Yeni büyük güç: ÇİN-Fatih Oktay

 • Seksenler’de Türkiye ile aynı ekonomik ekonomiyken 2015’te dünyanın en büyüğü oldu
 • Son 35 yıldır ortalama yıllık büyümesi %10
 • Enleri:
  1. Dünya bir dünyanın birinci ihracatçısı
  2. Dünyanın 2 ithalatçısı
  3. En fazla yabancı yatırım alan ülke
  4. Dünyada en fazla döviz rezervi olan ülke
  5. Dünyanın 1 araba üreticisi ve pazarı
  6. En büyük televizyon üreticisi ve pazarı
  7. Demir Çelik üretiminde tüketiminde dünya birincisi
  8. Dünyanın en büyük internet kullanıcısı
  9. Dünyanın en büyük elektronik alışveriş
  10. Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi ve pazarı
  11. Dünyanın en büyük elma ve tahıl üreticisi
  12. Dünyanın en büyük 2.lüks tüketimi pazarı
  13. Dünyanın en büyük imalatçısı
  14. Dünyada üretilen demirin %60’ını bakır ve alüminyumun %50’sini tüketiyor
 • 1977 ve 2011 arasında 25 kat büyüdü Türkiye aynı sürede 3.7 kat büyüdü
 • 2014 gayri safi milli hasılası 18 trilyon dolar Amerika 17.5 trilyon dolar
 • 2010 yılında Amerika’ya geçip dünyanın en büyük imalatçısı oldu 2013’te 2.7 trilyon dolar üretim yaptı Amerika’nın üretimi aynı yılda 2 trilyon dolardı 2017’de tahmini olarak Amerika’dan 2 kat daha fazla üretim yapmıştı bu üretimi 125 milyon kişi çalışarak yaptı
 • 2013’te tarım üretimi Amerika’nın 4 katı madencilik %35 daha büyük inşaat sektörü Amerika ile aynı ticarette Amerika’nın %50’si ulaşım ve iletişimde 1/3’ü finans ve devlette 1/4’ü kadar dı
 • Kişi başı gelir 2013’te 111 bin dolar ile Lüksemburg 1.,53 bin dolar ile Amerika 9.,11 bin dolar ile Türkiye 74.,7000 dolar ile Çin 105.idi
 • 31 eyaleti var ve 16.000 dolar kişi başı gelir ile tiano Jin eyaleti eyaleti en zengin. 6 eyalet Zengin ve iç Moğolistan maden zengini
 • Ticaret büyüklüğü ve çokluğunda 2009’da amerika’yı geçerek 1 oldu. Dünya gayri Safi yurtiçi hasılasının yüzde 12’si toplam ihracatının da yüzde 12’si 2013 yılı rakamı ile Çin e ait
 • 2013’te amerika’yı geçip en büyük ticaret yapan ülke oldu
 • 2006 yılında Almanya’yı geçerek dünyanın en büyük ticaret fazlası veren ülkesi oldu. 2008’de 350 milyar dolar fazla veriyordu. İhracatının %94’ü sanayi ürünü %6’sı gıda ve yakıt 2013
 • İhraç edilen ürünlerin yarısı makine ve taşıt.
 • Dünya elektronik cihazlarının %41’ini elektrik parçalarının %24’ünü ihraç ediyor 2008’de %28 olan pazar payı makine ihracatında 2012’de %37’ye çıkarak Almanya’nın yüzde 12 olan pazar payını %9’a geriletti
 • İnşaat makineleri ihracatında payı 2006’da %3 iken 2015’te %15 oldu dünya tekstil ihracatının %34’ünü gerçekleştiriyor.
 • ihraç edilen maden ve metalin %40’ını Çin alıyor ithalatının internetin %40’ı tarım madenler petrol ve ham maddeler
 • Avusturya Afrika ve orta doğu ülkelerine karşı 150 milyar dolar Japonya Kore Tayvan gibilerine 250 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor hammadde ve ara mamül olarak. Bunları alıp işleyip satarak ABD ve Avrupa birliği’ne karşı 670 milyar dolar fazla veriyor

Bilgi teknolojisi ürünlerinde durumu

 • Dünyanın cep telefonunun %80’ini bilgisayarının %60’ını ve televizyonunun %60’ını
 • Foxcon 1 milyon işçisi ile tek fabrikada 3000 kişi ile günde 500.000 cihazı HP del iPhone için üretiyor
 • iPhone Amerika satış fiyatı 500 dolar Çin’den alışı 179 dolar 2009 rakam
 • Çin ihracatında yerli katkı payı %60 ihracatın %53’ü yerli şirket malları
 • 128 milyar dolar yabancı yatırım 2014 yılında çekerek amerika’yı geçti

Çin diasporası

 • Tayvan’ın %98’i 23 milyon nüfusu ile singapur’un %70’i 5’i malezya’nın %25’i tayland’ın %10’u Endonezya Filipinler ve vietnam’ın %5’i çinlilerden oluşuyor
 • Sanayisinin istihdamının %20’sini yabancı şirketler sağlıyor
 • 2014 yılında Çin’e 120 milyar dolar yabancı gelmiş Çin ise diğer ülkelere 140 milyar dolar yatırım yapmış
 • Çin 2011’den itibaren ABD’ye ABD’nin ona yaptığından fazla yatırım
 • 2012’de kanada’ya 25 milyar dolarlık petrol ve maden yatırımı
 • Volvo Pirelli IBM  bilgisayar  kinetik ilaç firmaları satın aldı
 • Yunanistan pire limanını 4.6 milyar dolara 2009’da aldı 2015 yılında Ambarlı limanını kumportu %65’ini aldılar
 • ABD’nin ABC sinema şirketini alıp dünya birincisi oldu dünyanın en büyük domuz eti üreticisi ABD’li smitfield ib 7.5 milyar doları aldılar
 • Yurt dışında aldıkları şirketleri alanların %90’ı devlet şirketi

Finansal yatırımlar

 • 2014’te döviz rezervi 4 trilyon dolar %80ini dolar olarak tutuluyor
 • ABD’nin açığını finansı için çıkarılan bono tahlillerinin en büyük alıcısı Çin
 • Fransız totalin ve BP’nin hisselerini aldılar Londra’nın su şirketinin %8.7’sini havalimanının %10 hissesini
 • Yıllık 600 yabancı şirket satın

Geçmiş veriler

 • 1800’e kadar dünyanın 1 ve 2 ekonomileri Çin ve hindistan’dı 1820’de dünyanın ekonomisinin %35’i için %20’si tüm avrupa’ydı
 • Çin’de kağıt 1 yüzyılda Avrupa’da 10 yüzyılda matbaa ve kitap baskısı 10 yüzyılda Avrupa’da 15 yüzyılda matbaa baskılı banknot 7 yüzyılda Avrupa’da 17 yüzyılda döküm fırınlar milattan önce 5 yüzyılda Avrupa’da 12 yüzyılda 12 yüzyıldaki Çelik üretimi sanayi devrimindeki 18 yüzyıl ingilteresinin iki katıydı
 • Devlete bürokrasiye adam olma seçme sınavı 1500 yıl sürdü
 • 1839 yılı Afyon savaşı İngilizlere yenildiler çünkü kendilerinin dışındaki tüm ülkeleri barbar görüp ilgilenmiyorlardı 1839’dan sonra lmanya Fransa İtalya Avusturya Macaristan Rusya ve Japonya’da Savaş açıp çin’i yenip limanlarına el koydular
 • Sömürü döneminin sonunda 1911’de 200 yıllık Çin imparatorluğu sona erdi
 • 1920’de çkp Çin Komünist partisi kuruldu 1943’te Mao başa geçti
 • 1937’de çin’i işgal eden Japonya 1945’te yenilince çekildi Rusya’nın desteklediği çkp ABD’nin desteklediği ulusalcılarla 4 yıl savaşıp onları yendi
 • Ulusal particiler Tayvan adasına ABD desteği ile çekilip 1911’de kuru kurulan Çin Cumhuriyeti’nin devamıyız dediler ama o 1849’da Çin Halk cumhuriyeti’ni kurdu
 • 1840 ve 1945 arasındaki yenilgi ve yıkım dönemine utanç yüzyılı diyorlar
 • 1949’da Savaş bittiğinde Japonya’nın mançur ya da kurmuş olduğu fabrikalar Çin’in modern sanayisinin temelini oluşturdular
 • 1949’dan bugüne Çin’e ABD stratejik mallarda ambargo uyguluyor
 • 1956’da ekonomide özel mülkiyete son verildi özel şirketler satın alındı
 • 1960 ve 61’de kurallık nedeniyle 30 milyon kişi öldü

Kasaba köy

 • 2010’da tarım dışı çalışan sayısı 380 milyon, imalatta 100 milyon, devlet işletmesi 210.000 adet, yerel yönetimlerin kentlerin 1 milyon 900 bin şirketi var, kırsal yönetimlerde 1 milyon şirket vardı
 • 1993-2000 arası 50 milyon kişiyi işten attılar. %60’ı kapatıldı 2016 yılında bu binlerce şirket 106 dev Holding altına toplanmıştı .

Büyük Yükseliş

Çin politikası şudur; *gelişmeleri kendini kaptırmadan izlemek, konumunu korumak, olayları sakince ele almak, gücünü göstermeden zamanı beklemek, somut kazanımlar elde etmek, asla öne çıkmamak, küçük küçük adımlarla dev yürüyüşü tamamlamak .

 • 2013 yılında altyapı ve üretim tesislerine yapılan yatırım tutarı Çin’de 4,5 trilyon dolardı. Aynı yıl ABD’de üç buçuk trilyon dolardı. Satın alma paritesi ile bakarsak ABD’nin iki katına denktir
 • 2013’te yatırım oranı %49’du Türkiye %20
 • Tasarrufta %51 ile Çin dünya birincisi Türkiye yüzde 13 dünya ortalaması %22
 • 2003’te Çin’de hastaneye yatarsan yıllık gelirinin %90’ı gidiyordu dünyada %50,türkiye’de ise %25’tirbu rakam 2006’da Çin’de %60’a gelmiş, Türkiye’de ise %10, dünyada %30
 • Çin’de %30’u yaşlılık güvencesi vardı
 • 2013’te toplumun hepsi sağlık sigortalı, %70’i emeklilik sigortalıydı
 • 1950 ve 60’larda her kadın 5-6 çocuk sahibiydi. 2013’te bu sayı 1.68’e düştü. Aynı anda dünya ortalaması 2.46, Türkiye’de 2.04, Avrupa birliği’nde 1.55, ABD’de 1.87 idi. 400 milyon aileden 150 milyonun bir çocuğu vardı .
 • Erkek çocuk sayısı %15 daha fazla aileler evlendirmek için para biriktiriyor

Yönetim sistemi

 • 22 eyalet var 8’inin yüzölçümü Almanya’dan büyük 5’inin nüfusu Türkiye’den fazla. 300 il var,  3000 bölge  40.000 ilçe, 1 milyon köyü var
 • Devlet harcamalarında yerelin payı %85, kanada’da 168,ami ABD’de %48, İngiltere’de %25,fransa’da %20
 • Yerelden yönetimle dünya birincisi Adem’in merkeziyetçi nokta devlet harcamalarının %60’ını yerel’dekiler belirleyip harcıyor
 • Kamu görevlilerinin nüfusa oranı Çin’de %3,5’tur bu oran Türkiye’de %10 oecd  ortalaması %15’tir
 • 2008 yılında üst düzey yöneticilerin %80’nin yurt dışı eğitim alması hedeflendi. 2003-2008 arası 300 yönetici harvard’da eğitildi.

Ekonomik Yapı

 • 150’den fazla otomotiv üreticisi ve 8.000 oto yedek parça
 • 2009’da Çin’de kentle saatlik iş gücü maliyeti 2.85/ saat idi köyde kırsalda ise 1.74 dolar  saat idi. Bu Orhan ABD’de 34 dolar/saat Japonya’da $30/ saat Almanya’da 47 dolar/saat Türkiye’de ise 2.98 dolar idi
 • 2005’te kentli sigortalı sayısı %80 göçmen işçilerin %20’si sigortalıydı
 • Dünyanın en büyük 10 bankasının 5’i Çinli
 • Çin bankalarının varlık toplamı 23 trilyon dolar, abd’ninki 15 trilyon dolar, ingiltere’ninki 12 trilyon dolar, almanya’nınki 10 trilyon dolar japonya’nınki 9 trilyon dolardır yani dünyanın en büyük banka sistemi çin’indir
 • Hisse senedi piyasası dünyanın ikinci büyüğüdür birincisi Amerika
 • 2011 yılında aynı yüzölçüme sahip abd’yi otoyollarda geçti 2013’te otoyolları 100.000 kilometreyi buldu bu yolların %70’i paralı ve Amerika’nın 3 katına ulaştı
 • Dünyanın en büyük 10 limanından 7’si içinde
 • İlk 250 kilometreyi geçen hızlı treni 2013’te yaptılar 10 yıl sonra 2013’te kendinden sonra gelen Japonya’nın 4 katı hızlı tren ağına sahip oldu dünyanın en büyük hızlı treni ağı’na sahip olup yüzde 60’ına tekabül eden 16.000 kilometre ye ulaşmıştır
 • 2000’de ABD’nin 1/3’ü kadar elektrik üretirken 2011’de onu geçip dünya elektriğinin %20’sini üretir oldu
 • 1978 ve 2013 yılları arasında kredi faiz ortalaması Reel %2 (1 yıl vadeli yatırımların geri dönüş getirisi ise yıllık %20 idi
 • 2012’de Çin’in devlet borcu gayri Safi yurtiçi hasıla oranı %57 idi Japonya’da %235 Amerika’da %124 Fransa’da %11 İngiltere’de %104 Almanya’da bu oran %86’dır
 • 2013 bütçe açığı %0.8’dir Amerika’da bu oran %4.4 Japonya’da %8,5 İngiltere’de 5.6 idi
 • 200 2013 özel şirket devlet artı devlet Burcu %282 gayri safi yurtiçi hasılanın
 • 2013 özel şirket borcu yıllık %110 BD %67 İngiltere’de %74 Almanya’da %54 Japonya’da %101 Kore’de %105’tir
 • 2012’de gayrimenkul ve inşaat sektörü ekonominin %33’ü istihdamın %14’ü banka kredinin %20’sini kulland 2013’te kentlerdeki evlerin %22’si boş ev sahibi oranı %93 bu oran Türkiye’de %60 Amerika’da %65 Almanya’da %53’tü
 • İhracatın gayri Safi yurtiçi hasılaya oranı 2013’te %23 Kore’de %57 Almanya’da %46 ABD Avrupa birliği’nde %42’dir
 • 2010’da ABD tüketim malzemeleri ülke gelirinin %89 iken bunun  18’i devlet %71’i hane halkı tüketimiydi Çin’de ise bu tutar %48 ve bunun %13’ü devletindi bireysel tüketim %35 idi Türkiye’de tüketim bireysel olarak %71’di
 • 1998 ve 2013 arası işçi ücretleri yıllık ortalaması Çin’de %14 iken ABD’de %0.2 Almanya’da 0.1 Fransa’da %0.5  İngiltere’de %0.1 azaldı
 • 2015’te Çin hizmet sektörü sanayi sektörünü geçip %50.5’e çıktı
 • 2016’da çalışma çağındaki insan sayısı 1 milyon olup bu sayının %71’i çalışıyordu bu oranın ABD ve Avrupa birliği’nde %60-65 Türkiye’de ise %49’dur
 • Çalışan nüfusun tarımla uğraşanlarının oranı gelişmiş ülkelerde %1-2 iken Çin’de %10’dur
 • Tarımsal işçi başına düşen tarım arazisi miktarı Çin’de 0.6 hektar/adam iken Türkiye’de 6.5 hektar Avrupa birliğinde 15 hektar Amerika’da 200 hektardır
 • Dünya nüfusunun %20’si içinde ama tarım arazilerinin yüzde onuna sahiptir
 • 2000 ve 2013 arası ortalama büyüme %10 oldu Türkiye %2.4 Amerika %1,5’du bu dönemde iş gücü verimliliği Amerika’nın 1/5’i Türkiye’nin 1/3’ü kadardı.
 • 1000 kişiye düşen robot sayısı Japonya’da 437, Kore’de 323 Almanya’da 282, Amerika’da 152, Çin’de 30 adet
 • 2010’da bilim ve mühendislik fakültesi mezunları Amerika’da 525.000 kişi, Çin’de 1 milyon 300.000 kişi, sosyal bilimciler Amerika’da 235 bin kişi, Çin’de 1 milyon 130 bin kişiydi
 • Bilim ve mühendislik doktorası yapanlar Amerika’da 32.000 kişi, Çin’de 31 bin kişi idi
 • 2013’te Çin’de arge de çalışan insan sayısı 1 milyon 400.000 kişiydi ABD’de ise 1 milyon 250.000 kişi, Japonya’da 650.000 kişi, Almanya’da 350 bin
 • 2013’te ar-ge’ye Amerika 460 milyar dolar, Çin 330 milyar dolar, Japonya 160 milyar dolar, Almanya 100 milyar dolar
 • 2013’e göre gayri Safi yurtiçi hasıla haftasına oranla ar-ge harcamasında %4 ile srail ve Kore birinci Japonya yüzde üç buçukla 2 Finlandiya ve İsveç %3 ile 3 Danimarka Almanya Avusturya ABD %2.7 Slovakya Belçika Fransa %2.2, Çin %2 ile 12 sıradaydı ngiltere %1.7 İtalya %1.3 Türkiye ise %1’in altındaydı
 • 2013’te dünya bilimsel yayınlarının %18.8’i ABD’nin, %18.2’si çin’indi. Mühendislik malzeme bilimi, enerji, kimya dalında dünya yayınlarının %30’u, tıp ekonomi, işareti idaresi alanlarında yüzde onu Çin’den de.
 • Yayınlara yapılan atom sıralamasında 1980’de 38 iken 2007’de ABD İngiltere ve Almanya’nın ardından 4 oldu
  • 2012’de dünya patent alımında Japonya 340.000, Amerika 230.000, 150.000 oldu
 • 2015’te ABD’de patent alan yabancılar sıralaması 52.000 ile Japonya 18.000 Kore 15.000 Almanya, 12000 Tayvan, 7000 Çin, 6000 Fransa, Türkiye 88 idi Avrupa’da patent alanlar ise 15.000 Amerika, 11 bin Japonya, 2000 Kore, 1400 Çin, 218 Türkiye idi
 • Dünyada abi ABD ve Japonya’da patentlenmiş buluş sıralamasında 16.000 Japonya, 14.200 Amerika, 5500 Almanya, 3200 Kore, 2500 Fransa, 1900 Çin, 44 adet Türkiye,

Sanayisi

 • 2013’te Demir Çelik üretimi 780 milyon ton iken Japonya 110 milyon, Amerikan 90 milyon üretiyordu . 2010’da abd’yi geçip en büyük otomotiv üreticisi oldu. 120 üretici var ve 18 milyonu binek olan 22 milyon araba üretiliyor.
 • Huawei 2012’de ericssonu geçip dünyanın 1 iletişim sistemleri üreticisi oldu Lenovo dünyanın 1 bilgisayar üreticisi. Huawei ve Xiaomi Samsung ve Apple’dan sonra gelen akıllı telefon üreticileri
 • Huawei’nin 170.000 çalışanı var ve %45’i her gece
 • 2014’te Çin’de satılan akıllı telefon sayısı 420 milyon dünyadaki satışın %32’si 32’sini oluşturuyor
 • Çin’de 2012’de 1.600 ar-ge merkezi yabancı şirketler tarafından
 • 2013’te yurt dışında okuyan Çinli öğrenci sayısı 400 bin kişiydi 2010’a kadar 1 milyon 600.000 kişi yurtdışında okumuş 600.000’i Çin’e dönmüştü bunların kurduğu şirket sayısı 10.000’li

Para ve finans

 • 2013’te dünyanın günlük 5 trilyon dolarlık alım satım hacminin %87’si dolarla yapılıyordu  . 1870’e kadar dünyanın en değerli parası İngiliz sterliniydi 1870’te Amerikan ekonomisi ingiltere’yi geçti. 2015 yılında ABD’nin dışında dolaşan parası 900 milyar dolardı yani kağıt ve mürekkep maliyetini dünya ülkelerinin neredeyse 1 trilyon dolarlık mal ve hizmet almış oluyordu yabancıların 2014’te ABD’deki parası 1.4 trilyon dolardı yabancıların elinde tuttuğu Tahir tutar ise 7 trilyon dolardı. Bunlar ABD ekonomisine bıraktığı karelerinin %2-3’ü kadardı nokta 2019’da Yunan hiç kullanılmazken 2015’te 4 dünya ticaretinde kullanılan para birimi oldu

Toplum ve sorunları

 • 2015’te 87.000, 2010’da 180.000 kitlesel eylem yapıldı ve %30’u çevre ve işçi sorunlarından kaynaklanıyordu
 • Yapılan anketlerde ülke sorunlarına verilen cevapta %53’ü yolsuzluk, %52’si gelir dağılım bozukluğu, yüzde 47 hava kirliliği, %40 su kirliliği 25 sağlık hizmetleri
 • 2013’te halkın %85’i ülke gidişinden memnundu halkın %70-80’i yönetimin destekliyordu
 • 2015’te 14.000 devlet görevlisi rüşvet ve yolsuzluktan cezalandırıldı 30.000 TL’yi aşan yolsuzluk ta idam cezası veriliyor
 • 1981’de nüfusun %84’ü fakirken 2011’de bu oran %6’ya düştü. Kentlerdekilerin geliri kırsalının 3 katı

Çevre ve doğa

 • Başkent Pekin 2013 kışında hava kirliliği who nün sağlık sınırının 40 katına ulaşmıştı. Diğer 9 şehirde pekin’den de fazlaydı şehirlerin 7 tanesi dünyanın hava havası en kirli 10 şehri içinde bulunuyordu
 • 2013’te suların %30’u kirliydi. 2014’te ülke topraklarının %20’si ağır metalle kirletilmişti
 • Yılda 400.000 kişi hava kirliliğinden, 1 milyon kişi sindirim sistemi kanserinden, bazı şehirlerde hava kirliliğininden 5,5 yıl ömürür kısalmıştır. 30 30 yılda akciğer kanseri %465 artmıştır. 2010’da ülkede kanser köyü denen 459 tane köy vardı.
 • 1995’te çevre şikayeti 60.000 iken 2005’te 600.000 oldu.
 • Ülkeye ülkede 300’e yakın radyo ve televizyon
 • 2014’te 649 milyon internet kullanıcısı vardı ve %86’sı telefondandı
 • 50.000 kişi internette sansür için çalışıyor ve kelime bazlı internet sansürü yapabiliyorlardı sanalda yorum başına 01 yuan alan yüz binlerce gönüllü sanal denetçi var bunlar yılda 450 milyon paylaşım yapıyor
 • Twitter kullanıcısı 50 milyon vay bu kullanıcısı 167 milyon WhatsApp 52 milyon 438 milyon
 • 110 tane dev Holding bakanlık statüsünde hiyerarşi içinde yer alıyor nokta yabancıların yatırım yapması kısıtlı sektör %39 yasak olanlar %36
 • 2013’ten itibaren açıkça serbest olduğu belirtilmeyen her şey yasaktırdan açıkça yasaklanmayan her şey serbesttire geçtiler
 • Son 8 yılda Çin ekonomisinin dünyadaki payı yüzde yüz artıp %15’e ulaştı 2008’de %9 olan mal ihracat tıpayı 2014’te %14’e geldi . Batı 1990’da dünya üretiminin %50’sini yaparken 2014’te %33’e indi Doğu ise %26’dan %37’ye çıktı Türkiye bu sürede aynı rakam olan yüzde birde kaldı
 • 2006 2013 arası 7 yılda Real ücretler içinde %120 artmışken batıda %5 arttı
 • ABD’de 1980 ve 2012 arası ücretlerin ülke gelirindeki payı %15 düştü
 • 2000 2013 arası OECD de iş gücü verimliliği %300 artarken ücretler %6 artmıştır gelir dağılımı bozuluyor 90’lı yıllarda çalışan sayısı 400 milyon iken Çin 600 milyon kişi ekledi bu sayıya
 • Son 5 yüzyılda var olan Egemen güce yaklaşarak onu tehdit eden yeni gücün devrinde 12’sinde savaş çıktı bu nedenle Amerika Çin savaşı ihtimali yüksek görünüyor

Çin’in ekonomik ve iktisadi olarak devam eden yükselişin arkasındaki temel motivasyon şudur: ekonomik açıdan büyük olmadan büyüklük taslamamak, dışarıda ülkeyi olumsuz etkileyecek şeylere karşı tedbir almak, fırsatları değerlendirerek sorun yaratmak ve sorunlara dahil olmaktan kaçınmak, büyük güçlere tehdit algısı oluşturmamak, ekonomiye odaklanıp giderek güç kazanmak…

Yeniden

Herkes merhaba,

2 yıl aradan sonra siteye tekrar özet koymaya başlıyoruz.

Bu siteyi kurduğumuzda insanlarla daha fazla kitabı buluşturmayı amaçlamıştık ve bayağı bir süre düzenli kitap ekledik, son iki yıl üretmekten çok kafayı doldurma süresi oldu, birazda okunanların dijitale aktarılmasında tembellik yapıldı. Umarım 2019 yılında yavaşta olsa kitap özetlerini yayınlamaya başlayacağız. Tarz yönetimden biraz daha genele döndü bu arada bakalım sevilecek mi😁

Meczup

0000000621380-1

Kitabın Adı : Meczup

Yazar : Halil Cibran

Sayfa : 51

Okuyanın Notu : 9

Özet : 

35 kısa keyifli hikayede hayatı anlatıyor Halil Cibran. Kitabın tamamı okunmalı, eğer zamanınız olmazsa tamamı için altını çizdiğim notlar ve sevdiğim bir kaç hikayeyi paylaşıyorum.

Ne söylediğime inanmanı ne de yaptığıma güvenmeni isteyeceğim senden; çünkü sözlerim senin öz düşüncelerinin yankısından başka bir şey olmadığı gibi, eylemlerim de senin eylem arzunun yankısından başka bir şey değildir. (5)

Dostum, sen benim dostumsun, ama nasıl sağlayabilirim ki anlamanı? Benim yolum senin yolun olmasa da, birlikte yürürüz, el ele. (6)

Uyurgezerler

Doğduğum şehirde, bir kadın ve kızı yaşıyordu; ikisi de uyurgezerdi.

Bir gece, dünya sessizliğe gömülmüşken, anne ve kızı, uykuda olsalar da, yürürlerken sisler altındaki bir bahçede karşılaştılar.

Anne konuştu ve şöyle dedi: “ İşte! İştebenimdüşmanım! Gençliğimi mahveden, hayatını benim hayatımın yıkıntıları üzerine kuran sensing! Seni bir öldürebilsem”

Kız da konuştu ve şöyle dedi: “Hey gidi iğrenç, bencil ve yaşlı kadın, özgür benliğimle ben arasına giren, hayatımı kendi solgun hayatının yankısı haline getirmek isteyen sen değil misin! Öldüğünü bir görebilsem!”

O anda bir horoz öttü, iki kadın da uyandılar. Anne, tatlı tatlı, “Sen misin canım!” dedi kızına. Kızı da cevap Verdi incelikle “Evet, sevgili anneciğim!” (8) Okumaya devam et “Meczup”

HEY PATRON – İlhan Özdemir

indir

HEY PATRON !

Kitap oldukça samimi yazılan bir dille insanı kuşatıyor. Fazla söze yok. Bence kısa bir yolculukta keyifle okunacak ve bazı şeyleri bildiğimiz halde farketmediğimizi farkettirecek bir emek mahsulü ile karşı karşıyayız. Bu nedenle kitabın arkasındaki kısa girişi öncelikle altına özete ekliyoruz. İyi okumalar.

Bu kitabı eline aldığına göre hatta arkasını çevirip burayı okuduğuna göre benim aradığım nadir kişilerden biri olabilirsin. Çok insan tanıdım, çok yönetici gördüm,çok patron tanıdım. Binlerce kişiye eğitim verdim, yüzlerce patrona hizmet sattım, birçok firmaya yönetim danışmanlığı yaptım ve yaklaşık iki yüz personel çalıştırdım. Evet, insanlar çok iyi yaratıklar! Bunu gördüm, ancak gördüğüm başka bir şey daha var ki o da insanların çoğunun yönetim konusunda çok zayıf oldukları.

Etrafıma birde baktım ki sadece işletmeler değil ilişkiler de çok amatörce yönetiliyor. Sonra boşanma oranları, küslükler, tartışmalar, çözümsüzlükler yani mutsuzluk için gereken her şeyin arttığını farkettim.

Sadece bir işletme değil, eşin, ailen veya sevgilinle aranda olan tüm ilişkilerde yönetilmek zorundadır.Bundan da öte insan kendini daha da önemlisi duygularını yönetebilmelidir.

Bu kitap aracılığıyla hayatın bir çok alanını daha iyi yönetmen için yanında olacağım. Aslında her şeyden önemlisi, bir şeyleri yönetmenin sorumluluğu altında yalnız kaldıysan sana arkadaş olacağım.

Merhaba patron !

ÖZET

*Para kazanmak sana haz veriyor ama bundan daha fazla haz veren bir şey varsa o da daha çok para kazanmaktır.

*Bir yerden sonra yükselen çizginin başını yere eğmemek çok zor çünkü sadece sendeki aşk ve heyecan çalışma aşkı bu işletmeyi büyütmeye yetmiyor.

*Unutma çocukken bile boyun uzarken kemiklerin ağrıyordu. İşletmen için de böyle ağrılar olacak .Eğer ağrı yoksa büyüme de  yok demektir.

*Önce kendini yönetmen gerekiyor patron .Yöneteceğin yapı ne olursa olsun , onu ne kadar tanırsan o kadar iyi yönetirsin . Önce kendini tanımlayıp sonra karşındaki insanları tanımalısın.

Okumaya devam et “HEY PATRON – İlhan Özdemir”