SÛNÛHAT-Kalbe doğan manalar ,marifetler .Bediüzzaman Said Nursi

Eski Sait zamanında yazılmış risale-i nur’daki bazı meselelerin hülâsasını ihtiva eder

 • Ben de herkes gibi o ışığı siyaset aleminde ve Hayati içtimaya İslamiyete ve çok geniş bir dairede tasavvur ederdim halbuki alem beni o gaybi ihbarda ve beşarette bir derece tekhip edip ümidimi kırdı.
 • Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak Nur çıkacak hatta hürriyetten evvel pek çok defa talebelerine teselli için”” birnur çıkacak gördüğümüz bütün fenalıklara karşı Bu vatana Saadet temin edecek ” diyordum
 • risale-i Nur imanı kurtarmak cihetiyle o dar dairesi, madem hayatı baki’ye ve ebediyeyi imanla kurtarıyor bir milyon talebesi 1 milyar hükmündedir
 • Yani bir milyon değil Belki bin insanın hayatı ebediyesini kurtarmaya çalışmak, 1 milyar insanın hayatı faniyeyi dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymetdar ve manen geniş olması eski said’in O rüyayı sadıkaya gibi olan hisli kablel vuku ile o dar daireyi bütün Osmanlı memleketini ihata edeceğini görmüş . Belki İnşallah o görüş 100 sene sonra nurların ektiği tohumların sümbüllenmesi ile aynen o geniş daire Nur dairesi olacak
 • bütün kuvvetin ne derim ki gazetede de neşrettiğim umum makalatındaki umum hakaikleri nihayet derecede muasırım. Şayet zamanı mazi camiinden, asri Saadet mahkemesinden adaletname-i şeriatla davet olursam neşettiğim hakikati aynen ibraz edeceğim. Olsa olsa, o zamanın ikatının modasına göre bir libas giydireceğim.
 • şayet müstakbel tarafından 300 sene sonraki tarih cetnamesi ile celp olursam, yine bu hakikatleri, tebessü ve imbisat ile çatlayan bazı yerlerini yamamakla beraber taze olarak orada da göstereceğim nokta . Demek hakikat değişmez, hakikat haktır.
 • şeriat kitapları birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım.
 • Kur’an salihatı mutlak bırakıyor. ” İman edip güzel işler yapanlar” rad suresi …Kur’an salihatı müfem bırakıyor çünkü ahlak ve faziletler hüzün ve hayrın çoğu nispidirler nevi’den nev’e geçtikçe değişir, başkalaşır . Mesela tertipi mukaddimatta tevviz tembellik, tereddüt ve neticede tevekküldür. Semere-i sayine kısmeti ne rıza, kanaattir. Mevcuda iktifa, dun himmetiktir…. Kur’an’ın buradaki beyanında sükutu geniş bir sözdür .
 • her günah bir kötülüğün sonucudur. Demek ki ceza masiyetin lazım mı zatiyesidir. Acaba kim vardır ki, küçücük bir tecrübe geçirmemiş ve dememiş ki;” falan adam fenalık etti, Bela buldu”
 • rızık-
 • hud-6. “yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkını vermek Allah’a ait olmasın.”
 • Rızık, hayat kadar Kudret nazarında ehemmiyetlidir. Kudret çıkarıyor, Kader giydiriyor, İnayet besliyor.
 • kesretin maddeyi Vahdet, müntehası da vahdettir.
 • hayat
 • kainata serpilmiş hayat damlalarının ve parıltılarının daim neticesi bir umumi hayat olması gerekir. Hayat varsa ruhta vardır. Umumi hayat, kainattaki genel ruh bir ruhun çıkış noktasından cilveyi feyzidir. O ruhun çıkış noktası dahil, hayatı ezeliyenin tecellisidir yani “hayat i sariye”
 • alemi Hülya, alemi misalin gölgesi ve o da alemi berzahın gölgesi olduğundan kurallara benzerdir.
 • Adalet ve hak
 • hakkın küçüğü büyüğü olmaz
 • Gerçek adaletin en büyük düsturu bir masumun hayatı kanı, hatta umum beşer için olsa da heder olmaz. İkisi de nazari kudrettte bir olduğu gibi , nazari adalette de birdir. Cüziatın külliye nispeti bir olduğu gibi, hakkında he mizanı adalete karşı aynı nispettir. O noktayı nazardan hakkın büyüğü küçüğü olmaz.
 • Adalet-i izafiye cüziyi külle feda eder .fakat Özgür birey sarihan Rıza vermek şartıyla külle feda olmak için fert zımnen Rızazede olabilir.
 • Beşerin fıtratındaki İsyan istidadı sınırsızdır. Hayra olduğu gibi şerre de insanın kabiliyeti namütenahı gibidir. Hodgamlıkla insan öyle olur ki, heves ve ihtirasına mani her şeyi, hatta elinden gelirse dünyayı harap ve insanlığı mahvetmek ister.
 • sıfatın dalaletinde şek var, iman vücudunda da yakin var. Şek ise yakinin hükmünü izale edemez nokta kafir denmez. Tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler!
 • her şeyin bir noktayı Kemali ve O noktaya bir maili var. Şiddetli mail ihtiyaç, şiddetli ihtiyaç aşk, şiddetli aşk incizaptır.
 • bütün kainatın kün emrine itaati, bir zerre neferin itaati gibidir. Kün emri ezelisine mümkünün itaat ve intisalinde, meyil ve ihtiyaç ve şevk ve intizap birleşik ve içindedir.
 • kudreti ezeliye, sonsuz, zorunlu zaruridir. Her şeyin lekesiz, perdesiz ciheti ona müteveccihtir, ona mukabildir.
 • haşirde, bütün ruh sahibi varlıkların ihyası, mevt alud bir nem ile kışta uyuşmuş bir sineği baharda İhya ve yeniden hayatlandıran kudrete daha ağır olamaz
 • Allah’ı bırakıp birbirimizi rab edinmeyelim-ali İmran 64
 • İslamiyet vasıtayı red, delili kabul ve vesileyi nefiy ,imanı İspat eder . Başka dinler ise vasıtayı kabul eder. Bu sıra binaendir ki, Hristiyanlar da Servet ve rütbeleri yüksek olanlar ziyade dindardır. İslamiyette avam ise Servet ve rütbece yüksek olanlardan ziyade dine bağlıdır. Zira bir rütbe enaniyetli Bir hristiyan ne derece dinde bağlı ise o derece mevkini muhafaza ve enaniyeti okşar, kibirinde imtiyazından fedakarlık etmez belki kazanır. Bir müslüm ne derece dine bağlı ise, o derece kibrinden, gururundan, hatta İzzeti rütbesinden fedakarlık etmek gerektir. Öyleyse kendini havas zanneden zalimlere mazlum ve avamın hükumuyla Hristiyanlık havasını tahakkümüne yardım ettiğinden parçalanabilir. İslamiyet ise dünyevi havastan ziyade havasinın malı olduğundan esasat itibariyle müteessir olmamak gerektir
 • Emevilik /alevilik
 • lakayt emevilik nihayet sünnet cemaati, selabetçi Alevilik nihayet rafiziğe dayandı.
 • her zalime karşı miskinliği esas tutan Hristiyanlık gibi nihayet cesarete, kahramanlığa, cebbarlığa ve zalime karşı cihadı ve izzeti nefsi esas tutan İslamiyet nihayet miskinliğe karar kıldı
 • baba oğul neden farklı oluyor? Meslekler babadan oğula neden geçmiyor?
 • bazen nakışın oğlu Kamil, kamil’in oğlunun arkası oluyor. Yani yani arta kalan istek ve tutku, ırsi olarak velede geçiyor. Öteki ihtiyacını giderdiği için virgül veledine ilme karşı açlık hissini uyandırmıyor. Bundaki sırrı düstur şudur; beşerde yenilenme maili vardır. Halif selefi Kamil görse, geliştirmesi mailinin tatminini başka tarzda arar.bazen aksi amel olur.
 • şeriat kitapları
 • birer şeffaf cam mahiyetinde olmak lazım gelirken zamanla delil aramadan iman eden, taklitçilerin hatası yüzünden paslanıp perde olmuşlar. Evet bu kitaplar Kur’an’a tefsir olmak lazımken, başlı başına konu ve meseleleri düzenleyici mahiyete geçmişler.
 • Kur’an’a nazarları diger kitaplardan çevirmenin 3 yolu
 • Kitabın müellifine olan hürmeti tenkit ile kırmak ve o perdeyi böyle izole etmektir bu ise tehlikelidir, insafsızlıktır, zulümdür
 • tetrici bir özel terbiye ile şeriat kitaplarını birebir tefsir suretine çevirip içinde Kur’an’ı göstermektir. Mesela bir adam İbni hacer’e nazar ettiği vakit, Kur’an anlamak ve Kur’an’ın ne dediğini öğrenmek maksadıyla bakmalıdır. Yoksa İbni hacer’in ne dediğini anlamak maksadıyla değil. Bu yol zamana muhtaçtır.
 • cumhur’un nazarını ehli tarikatın yaptığı gibi o perdenin üzerine çıkarıp üstünde Kur’an’ı gösterip, Kur’an’ın Halis malını yalnız ondan istemektir. Bir alimi şeriatın vaazına nispeten, bir tarikat şeyhinin vaazındaki olan halavet ve cazibiyet bu sırdan çıkar.
 • kamunun ilgisi teveccühü ihtiyacadır
 • kesin olan bir şeydir ki halkın geneli, kamuoyunun bir şeye verdiği mükafat, gösterdiği rağbet ve teveccühün ekseriya o şeyin kemaline oranla değil, Belki ona dereceyi ihtiyaç nispetindedir. Bir saatçinin alameden ziyade ücret alması onu teyit eder.
 • 4 mezhep de haktır. Detaylarda füraatta hak çoğalır birden fazla olabilir
 • Tahtiecilik ;doğru bir tanedir fazla olamaz diyenler Kur’an’ın camiiyetinden ve tüm insanlığa hitabından gafletle mesuldür .
 • Hem tahtiyecilik fikri suizan ve tarafgirlik hissinin kaynağı olduğundan İslam’a lazım olan birlik ve dayanışmaya büyük yer açmıştır halbuki Hüsnü zanna, muhabbet ve vahdetle memuruz
 • şark. : Peygamberlerin çoğunluğunun doğuda Asya’da olması kaderin bir işaretidir ki şarkının hissiyatına din hakimdir
 • İslam tarih bize gösteriyor ki İslam alem ne zaman dine sarılmış ise Terakki etmiş, zaaf gösterdiğinde ise tedemniyetmiştir. Başka dinde ise bilakis kuvveti zamanında vahşet, zaafı zamanında medenileşmiş.
 • saltanat ve hilafet tek vücuttur ayrılmazlar. Saltanatı itibariyle 30 milyona nezaret ettiği gibi, hilafeti itibarıyla 300 milyonun nurani bağına merkez, dayanak ve yardımcısı olmak gerekir. Saltanatı sedaret, hilafeti meşiyat temsil eder.
 • istişare şart. Hiç basitlikten çıkmış, taklit ve tabi olma gevşemiş olduğu halde bir şahıs nasıl kifayet eder. Şimdi zaman cemaat zamanıdır. Hakim, cemaatin ruhundan çıkmış, hassas olmayan, sağırca Metin bir şahsi manevidir ki şuralar o ruhu temsil eder. Fert dahi bile olsa cemaatin şahsi manevisine karşı sivrisinek kadar kalır
 • şeriatı berra’da daima İcma ve rei Cumhur medarı fetvadır.
 • Adalet zindanına neden düştük? Hayat bir faaliyet ve harekettir. Sevgisi onun bineğidir. Şevke karşı en önce yeyiz gelir. Kuvey-i maneviyesini kırar. Sonra tembellik, sonra acelecilik, sonra bencillik, teklik, sonra görenek sonra başkasına işe havale etme, rahat maili gelir. Rahata düşkünlük umum meşakkatin anası ve onun rezaletin yuvasıdır.
 • diyanetteki zayıflık şimdiki zaafı diyanet ve şairi islamiyet’teki kayıtlık ve içtihatattaki kargaşa meşihatın zaafından ve sönük olmasından meydana almıştır
 • Odaklanma bir şey tahsis olunmaz, ayrılmaz ise atalete uğrar, istenen sonucu göstermez.
 • ve ham olmamalıyız. Korkmakla din rüşvet verilmez. Korku ve zaaf haricin tesirini cesaretlendirir. Muhakkak maslahat, mefhum zararlara feda edilmez
 • Rüya 1355 Eylül’ün de rüyasında Bir meclise çağrılıyor. Ey felaket, helaket Asrın adamı! senin de reyin var fikrini beyan et deniyor
 • musibet her yönüyle şer olmadığı için bazen saadetle felaket olduğu gibi felaketten dahi Saadet çıkar
 • I Dünya Savaşı’nda Galip olsaydık!
 • Galip olsaydık hasımımız ve düşmanımız elindeki despotluk cereyanına Belki daha şiddetli kapılacaktık nokta halbuka cereyan hem zalimane, hem alemi İslam’ın tabiatına ünafi, hem ehl-i imanın büyük çoğunluğunun menfaatine ters, hem ömrü kısa, parçalanmaya namzetti. Eğer ona yapışsak alim İslam’ın fıtratına, tabiatına muhalif bir yola sürüklenecektik nokta şu habis medeniyet nazarı şeriatta mevdud ve seyyiatı hasenatına garibe ettiğinden, hükmü yürürlükten kalkmış, sefi, inatçı, kattar, manev vahşi bir medeniyeti himayesini Asya’da deruhte edecektir.
 • şeriat Batı’nın medeniyetini neden reddediyor?
 • çünkü 5 kötü esas üzerine kurulmuş : dayanan kuvvettir. O ise tecavüz demektir. Amacı menfaattir. Oysa yüklenme demektir. Düsturu cidaldir. Oysa niza çekişmedir. Kitlesel dayanağı başkasını yutmakla beslenen unsuriyet ve menfi milliyetçiliktir. O ise çarpışma, buluşma demektir. Cazibedar hizmeti, heva ve hevesi teşvik ve arzularını tatmin, arzularını kolaylaştırmaktır. Bu medenilerin çoğu eğer içi dışına çevirse kurt ayı yılan hınzır maymun gibi gözükür. Işte onun için bu medeniyet insanın %80’ini meşakkate, bahtsızlığa atmış. Yüzdeonunu daha ne iyi ne kötü bırakmıştır. Saadet odur ki külle, çoğunluğa Saadet ola nokta Kur’an ise ancak umumen, lakal ekseriyetin saadetini kapsayan bir medeniyeti kabul eder. Bu medeniyette serbest evanın zorlamasıyla zaruri olmayanlar zararlı olmuş. Eskiden bir adam 4 şeye muhtaçken şimdi yüz şeye muhtaç Yani fakir edilmiştir. Bu medeniyet emek bu emek bu masrafa kafi gelmiyor, hileye harama sevk etmekle, ahlakın esasını da ifsat etmiştir. Cemaate nevi verdiği Servet haşmet’e Bedel Ferdi şahsi fakir ahlaksız etmiştir. Ilk asırların çağların toplam vahşetini bu medeniyet tek seferde kustu ( 1 Dünya savaşı)
 • İslam medeniyeti şeriatı ahmediye’nin aleyhissalatu vesselam medeniyeti bu medeniyetin geri çekilmesi ile inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine, müspet esaslar vaaz eder. Bizim medeniyetimizin. Istinadı kuvvet yerine haktır nokta özelliği Adalet ve dengedir. Hedefi menfaat yerine fazilettir, özelliği muhabbet Birgül yakın olmadır. Unsuriyet ve milliyetçilik yerine rabıtayı dini, vataniye sınıfıdır. Özelliği uhuvvet, barış ve haricin tesirine karşı savunmadır. Özelliği unsur insaniyetin Terakki ve tekamüldür. Hevai tahdit eder , ruhun hissiyatını tatmin eder.
 • düşmanın düşmanın düşman kaldıkça dost bir gül düşmanım dostu dost kaldıkça düşmandır. Şark husumeti, İslam inkişafını boğuyordu zail oldu ve olmalı nokta karpuzumeti İslam’ın içtihatına, kuvvetin inkişafına en müessir sebeptir, Baki kalmalı.
 • evet Ümit var olunuz. Şu İstikbal İnkılabı içinde en yüksek gür Seda İslam’ın sedası olacaktır.
 • cinayetin neticesi , mükafatı mukaddimesi musibettir
 • Ben tokadımı antranik ile beraber enver’e, ve nizle Los ile beraber Sait Halime vurmam. Nazarımda vuran da sefildir
 • I Dünya savaşı neden?
 • çünkü haccın ihmali musibeti değil, gazap ve kahrı celpetti . düşmana milyonlarla İslam’ı, İslam aleyhinde istihdama zemin izhar etti. İşte İslam alemi Bayraktar oğlunun gafletle bilmeyerek öldürülmesine yardım etti . Valide gibi saçlarını çekip aglıyor şimdi.milyonlarla ehli İslam, her yönüyle hayır olan hacca çıkmak yerine, her şeyi şerden düşman bayrağı altında dünyada uzun seyahat ettirildi.
 • VECIZELER
 • Hevasaati nefsaniyeyle ile erkeklerin karşılaşması, kadınların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir
 • merak ilmin hocasıdır.
 • Ihtiyaç medeniyetin üstadıdır.
 • Sıkıntı, sefahatin muallimidir.
 • Acz, muhalefetin menşeidir.
 • Zaaf, gururum madenidir.
 • Nefsin kendi küçüklüğünden rahatsız olması kibrin kaynağıdır.
 • Uygunluk, uyum, dayanışmanın esasıdır.
 • Karşılıklı benzeyiş, tesadüf sebebidir.
 • Gayrimeşru muhabbetin akıbeti, mükafatı mahbubun gaddarane adavetidir.
 • Avrupa neden İleride biz neden gerideyiz?
 • iki sebep var biri maddi biri manevi nokta maddi sebepler;
 • Avrupa Hristiyanların kilisesidir. Dualı şartları, dar, güzel Birgül demir madeni var girintili çıkıntılı nokta Deniz ve ırmakları vardır, bağırsaklarıdır, soğuktur nokta dünyanın 50’de biriyken nüfusun 1/4’ü oradadır. Nüfus çok olunca ihtiyaç yoktur. Kalabalıklık ihtiyacı, ihtiyaç sanata, merak ilme ve sıkıntı şefaat vesilesi olarak hocalık edip talime başlarlar. Çokluk, nüfus yoğunluğu, mali menfaat, Fikri sanat sebebidir. Demir madeni çoktur o Demir medeniyetlerine öyle bir silah vermiştir ki dünyanın bütün medeniyetlerini gasp edip ağır bastığı nokta hem de geç olmak geç bırakmak şanından olan soğukluk emeklerine sebat ve metanet verip medeniyetlerine idam etmiştir. Ikincisi noktayı istinattır. Medeniyetlerin talebesi ile meslek gavur olmuş bir silahlı kitlenin kışlası ve büyük bir kilisede kilisesidir. Onlara canlandıran emel ve bizi öldüren yeistir .
 • perişaniyetimizin sebebi
 • bu milletin perişaniyetine, fazla cehaletten ziyade, kalp kalp nuru ile yakın olmayan faydasız zeka tesir etmiştir. En müthiş maraz asabiliktir. Zira her şeyi haddinden geçirmekle Aksu amel yaptırır .

Reklam

Her yönüyle satranç-Peter Kuzdofer

 1. Satranç oynamak için nedenler
 2. 1- zeka kıvraklığı için
 3. 2- öğrenmesi kolay, hayat boyu oynayabilirsin
 4. 3-dünyanın en sevilen 1400 yıllık oyundur
 5. 4-atletik değil zihinsel yeteneğe dayanır
 6. 5-her yaşta oynanır
 7. 6-yağmurlu günlerde de oynanabilir
 8. 7-sosyal çevre
 9. 8-bireysel oyundur
 10. 9 yenerseniz karşınızdakini etkilersiniz

iyi oynayabilmek için gereken yetenekler

 • görselleştirme
 • ezberleme
 • Hamlettanima
 • analitik mantık
 • ileriyi planlama
 • karar verme
 • karar ve hareketlerinizin sonuçları ile yüzleşme
 • oynarken bu yeteneklerin tamamı da gelişmiş olur

satranç nedir

16’şar askerden oluşan orduları ile 2 oyuncunun savaştığı stratejik oyunu

İlk uluslararası turnuva 1851’de Londra’da düzenlenmiş Alman Adolf Anderson kazanmıştır

64 kare vardır 33 kareyi kontrol eden avantajlıdır

Dikkat *** tahtanın geometrik merkezi ortadaki 4 kare olup trafiğin en yoğun olduğu yerdir karelerin büyük merkezi olan sonraki çerçeveyi tutan kareli etkinliğin en yoğun olduğu kareleridir çünkü bu kareleri her yere doğrudan ve hızlıca geçiş sağlar

şahlar ev sütununda vezirler d sütununda vezirler her zaman kendi rengindeki karede başlarlar

Taşları azaldıkça şahsu güçlenir ortaya geçerse etrafındaki 8 kareye hükmedebilir

Kale, fil boş tahtada güçlüdür

açık sütün üzerinde piyon olmayan üstündür

yolu temizlenene kadar veziri oyuna sokmamak lazımdır çünkü vezirinizi basit bir taş kurban edebilir

atın çarkında kontrol ettiği 8 kare vardır.

maç kazanmak

rakibiniz verilen süreyi aşarsa, oyundan çekilirse, maça gelmezse maçı kazanırsınız

anlaşmalı beraberlik

oyun başladıktan sonra kendi sıranız geldiğinde teklif edebilirsiniz. Teklifi kabul etmek nezaket reddetmekse yenilemek sportmence olmaz

kural: bir taşa dokunursanız onu oynamak zorundasınız elinizle oynamadan taştan çekerseniz oynamış sayılırsınız

kural : piyon son kareye ulaşırsa piyan olarak kalamaz ve şah olamaz bir seçim yapmalısınız

En passent : hareket etmemiş bir an iki kere gittiğinde eğer rakip yolunun yanına gelirse o piyon onu yemiş gibi sayılır ve çapraza gelerek kopyasını yer

satrançta yazım işaretleri

!: çok İyi ya da şaşırtıcı hamle

!!: Önemli ve güçlü bir hamle

?: Zayıf hamle

??: Hata açık veriliyor

!?: Ilginç bir hamle

?!: Bazı güçlü noktaları olan tartışmalı bir hamle

0-0: şah kanadı roku

0-0-0: vezir kanadı roku

+:şah cekme

×:tas alma

piyon terfi ederse d8 eşittir v gibi gösterilir

prensipler

öncelik Şahin güvenliğidir. Daha büyük olan güç küçüğü Yener. Merkezi kontrol eden oyunu kontrol eder. Çok kareyi kontrol eden ezici üstünlük kurar. Taşları erken ve sık sık geliştirmeli. Uzun menzilli taşların önünü açın nokta sağlıklı piyonlar sağlıklı oyunlar sunar. Mümkün olduğunda tehdit eden nokta şahın riski azalınca taşlar seyrekleşince ortaya çıkartın. Tüm taşlar merkezde iken güçlüdür. Boş kareleri kontrol ediyorsanız taş değişmeyin. Rakibinizden daha fazla karayı kontrol ediyorsanız taş değişimini engelleyin. Her hamlede başka taşı oynayın oyunun başında.kalelerin arasını boşaltıp bağlayın. At ve filleri vezir ve karelerden önce sahaya sürün.

tehditlere dikkat

fırsat buldukça tehditlere göre hareket edin. Güçlü ve güçsüz oyuncular arasındaki fark tehdide dikkat etmektir. Her hamleyi olası tehdide göre yapın. Yapin. Empiriye korumasız taş demektir. Korumasız taş genelde tuzaktır dikkat edin. Basit matları öğrenin iyi oyuncu olursunuz.

stratejik planlar

kilit kareleri kontrol etmek nokta geçer piyon yapmak. Bütün taşları oyuna sokmak nokta rakip çağı açığa çıkartmak.

yenecek taşın özellikleri

az korunuyor nokta korunmuyor. Açıkta nokta çok uzakta nokta hareket etmiyor.

veziriyi savunmada kullanmayın gücünü arayabilirsiniz.

taş feda etmeden sorulacak 2 soru.

ne kadar feda ediyorum. Inisiyatifim ne kadar sürecek.

dünyanın en ustası bile fırsatları kaçırır nokta yanlış yapınca oyundan vazgeçmeyin.

Kendinize kızmayın cesaretinizi kırmayın. Rakibinizin insiyatifini kırmak için üzerinize sağlık korkuları göz ardı edin.

Aldığınız şeylerin bir kısmını geri verin nokta kendi tehditlerinizi oluşturun.

7 satırda Kale güçlüdür.

Oyunları iki tahta ile takip etmek faydalıdır. Varyasyonları diğer oyunda kontrol edersiniz.

Sonuna kadar direnip iyi bir savunma yapın. Iki fil bir fil bir ata galiptir.

SATRANÇTA KAZANDIRAN TAKTİKLER-Yasser Seirivan

✓Santranç’ın 4 unsuru kuvvet bir gün zaman, alan ve piyon konumudur.

✓satrançta kazanana 1 puan beraberliğe 1/2 puan ve kaybedene 0 puan yazılır puana göre yarışmacılara usta, uluslararası usta, Büyük usta denir

✓FİDE – federation international des EChes

✓satranç, iki kişinin taşlarını hareket ettirerek ve satranç unsurlarına dayanan planlar geliştirerek zekalarını yarıştırdıkları bir strateji oyunudur

✓taktikler kendi stratejinizi destekleyip rakibinizin stratejisini boşa çıkarmalıdır

✓taktik, kısa vadeli fırsatlardan yararlanma manevralarıdır

✓taktikler stratejilerinin bekçi köpekleridir

✓tarihteki en uzun satranç şampiyonu 27 yıl ile Emmanuel laskerdır

kombinezonlar

✓Kombinazon belli bir hedefe başarıyla ulaşmak amacıyla pozisyonun kendisine hasıl özelliklerinden yararlanan zorunlu bir dizi hamleyle birleştirilmiş “feda” etmektir

 • Kombinasyonun farkına varma
 • zayıf düşürülmüş şah
 • pata düşen şah
 • korunmasız taşlar
 • yetersiz korunan taşlar çifte hücumla alınır çifte hücum son derece önemlidir
 • çifte hücum, aynı anda iki taşı olan saldırıdır bu hücum satrançtaki taktisel oyunları çoğunun temeldir. Çifte hücum bir taktiktir 3 tip çifte hücum vardır 1-uçarak kiş çekme 2 -çatallar 3- piyonla hücum
 • Açarak hücum
  Vezir, Kale ya da fil kendi renginde taşlardan ya da piyonlardan biri yoldan çekildiğinde hücum edebilsin diye bekler
 • iyi bir hamle görünce daha iyisini düşünün
 • vezirinizi Kale ile aynı hatta tutmayın
 • taş üstünlüğünüz varsa eşit kırışım yapın çünkü tahta üzerindeki taş sayısı azaldıkça taş avantajının önemi artar
 • malını korumasız bırakma götürürler
 • çatallar
 • at 2 değişik renkteki kareye aynı anda hiçbir zaman hücum edemez
 • hiçbir zaman salt kiş çekme fırsatı elde ettin diye kiş çekmeyin. Kiş çektiğinizde sizin bir kazancınız olmalı, rakibinizin değil
 • açmaz
 • her taş açmaza düşebilir ama yalnızca vezir, fiil ve kale açmaz yapabilir
 • açmazın avantajı savunmadaki oyuncu açmadan kurtulamadığı zaman elde edilmiş olur. Savunmada olan açmaza düşen taşı iyi duruma getirmeye çalışırken kendisine daha fazla baskı uygulanmasına karşı çaresizdir.
 • açmaza düşürdüğünde hedef üzerindeki baskıyı artırmamızın yollarını aramayı düşünün hemen
 • şiş, açmazın tersidir. Şiş değerli taşı tehdit edip arkasındaki taşı yemektir
 • pat -çıkmaza girdiyseniz ve şahınız yerinden oynayamıyorsa pata oynayın eğer rakibinizi eziyor ve oyunu terk etmek terk etmesini bekliyorsanız gaflete düşmeyin pata götürmesin
 • sürekli şah çekmek
 • kaybetmekte olan oyuncunun umutsuz bir pozisyondan kurtulabilmesinin bir yolda sürekli şah çekmeyi devreye sokmaktır
 • şah 3 kez aynı kareleri ileri geri yaparsa beraberlik ilan edilir
 • F7 karesini ele geçirmeyi başarmak istiyorsanız şahı tahtının tam ortasına çekmek zorundasınız
 • şahınızın önündeki piyon kurumasını sıkı tutun ama Şahin soluk alabileceği bir alanı mutlaka ayırın
 • hava desteği açmak :
 • şarkı açabileceği bir kare sağlamak böylece son yatay mat tehlikesini tamamen ortadan kaldırır son yatayda tehlike belirtilerini görür görmez hava deliği açılmalıdır. Öte yandan rakibin son yatayını gözlemeyi ihmal etmeyin
 • savunma taşını kritik olandan uzaklaştırıp savunmayı çökertmeye çalışan tak diye saptırma denir
 • batarya kaleleri çiftleyerek dikeylerde hakimiyet kurmaktir . taktik değil stratejidir
 • 2 wischenzug :
 • para ham ne demektir. Bir karışım dizisi başlatıldığında karışım dışında bir ara hamle yapılmasına denir
 • umutsuz iseniz
 • kımıldamadan oturum ve bir gaf yapmasını bekleyin.
 • kendinize rakibinizin yerine koyarak sizin için en kötü hamlelerin ne olduğunu düşünün
 • kazandırmayan maddi avantajlar
 • iki at şaha karşı
 • bir at ve yedinci yatayda bir kalem iyonu tek şaha karşı
 • bir file karşı tek renkli bir kale piyano tek şaha karşı
 • taş üstünlüğünüz varsa ve bir a ya da h piyonunuz varsa. Rakibinize pat a düşme fırsatı vermemeye çok dikkat edin

SANTRANÇTA KAZANDIRAN STRATEJİLER

Yasser seiravan
 • 1.böl-Stratejinin önemi
 • satranç kralların oyunu ve oyunlarında kralıdır
 • satranç öğrenmek için 5 davranış 1 hamleni yaz 2 oynamaya devam et ve bol kitap oku 3 sürekli puan hesapla çetele tut 4 hamlelerinin sorumluluğunu al 5 akıl yürüterek oyna
 • Strateji, uzun vadeli ana planınızdır. strateji ,düşünmeyi, taktik gözlemi gerektirir
 • Stratejinin 5 amacı vardır ; maddi üstünlük, aletlerin hareket üstünlüğü, piyon yapılanmasında üstünlük, alan üstünlüğü yani daha geniş alan kontrolü, güvenli şarj pozisyonu
 • Bölüm 2 – maddi avantajdan azami yararlanma
 • Maddi avantajdan iki yolla yararlanma ; rakibi bastırma, kazanan oyun sonu için taş değişimi.
 • Taşların puanları: at 3,fil 3,kale 5, vezir 9 piyon 1
 • Rakibi bastırmak: maddi kazancın hemen ardından saldırmayın önce tüm güçlerini geliştirip şahınızı güvene alın. Sabırlı olun ve tüm silahlarını oyununa sokun . Maddi avantaj balondaki kum torbaları gibidir düşmeye başlarsan atıp yükselebilirsin . Bir hedef tespit etmeye çalışın ve bunu gerçekleştirmeye yönelik bir plan oluşturun. Hedefiniz enerjinizi nereye yönelteceğinizi gösterirken planınız da size ne yapacağınızı söyler.
 • Madden zayıfsan: geri sen risk alabilirsiniz değilse tüm ordumuzun gelişimini tamamlayana kadar önüne çıkan armağanları reddetmelisin. Maddi avantajın varsa değiş değiş kuralı geçerlidir. Satrançta kazanabileceğiniz en net avantajlardan biri de rakibinizin taşlarını kazanmaktır. Taşkapara gelişemezsiniz. Taş kazanmak iyidir ancak rakibin hareket kabiliyetine ulaştığı ulaşınca
 • Bölüm 3
 • Savunma ile kendi planlarınız doğrultusundaki oyunu sürdürme arasındaki mükemmel dengeyi bulun
 • Tek düşündüğün savunma ise kaybedersin. Tehdidi fark et sonra kendi avantajlarını gözden geçir ve savunurken avantajlarından saldırı planı oluştur.
 • Oyun bitmeden oyun bitmez ! Aşırı özgüvenden sakın ve asla acele hamle yapma
 • Rakibi savunmasız bırakmak: Zafer avucunuzun içinde ise en basit ve güvenli yola devam et. Mümkünse rakibin silahını elinden al ki size arkadan vurmasın nokta infazına geçmeden önce karşı oyun ihtimalini yok et. Hiç karşı oyun bırakma.
 • Bölüm 4
 • Taşların nereye gideceklerini anlamak: taşların nasıl hareket ettiğini bilmenin onların nerelere konması gerektiğini bilmekle ilgisi yoktur.
 • At: etkin olabilmeleri için atların ileri bölgede dayanık noktalarına ihtiyacı vardır. Adları 1 ve 2 sırada yaymayın çıkarın
 • Fil: tıkalı olmayan bir çapraza bir fil yerleştirin, ödülleri yağmaya hemen başlar nokta fillerle piyonlarınız aynı renk karelerde olursa fil sınırlanmış olur. Onu aktif mevzuya getirin. Tamamen açık pozisyon fillerin en güçlü halidir. Taşınızdan memnun değilseniz ya pozisyonunuzu geliştirin ya da taşınızı değiştirin.
 • Kale : Kale açık hatlarda etkindir. Kale 7 ve 8’i ele geçirirse rakibin derinliğini alır. Sicilya savunması, reddedilen vezirgan biti, patriyet savunmasında amaç hep atlara yol açmaktır. Kalelerin ikisi de 7 yatayda muazzam avantajlıdır
 • Biri geçer piyon yapmak üzere piyon ağırlığınızdan yararlanma kabiliyeti en fazla oyun sonlarında işe yarar
 • Şah: merkez kapalıysa şahı yürütebilirsin
 • İlk iş düşman taşlarını ileri karelere erişmekten mahrum bırakmaktır her iki tarafında ikişer taşı kalınca şah sürülür. Şaha tek şahla şah yani kişi çekilse bir şey olmaz. Şah oyun sonunda taşların çoğu değişildikten sonra işe yaraması için merkeze koşturulur
 • Bölüm 5 hafif taşların üstünlüğü fil ve at mücadelesi
 • Düşman atının iyi bir mevzuyu bulmasına imkan vermeyin iyi bir mevzusu olmayan ad aktif bir fiile göre daha değersizdir
 • Filiniz atla mücadelede ise pozisyonunuzu olabildiğince açın piyonlarınız bloke ediyorsa engelleri ortadan kaldırın, filinizi açık çaprazlara yerleştirin
 • Piyon zincirlerine daima geriden saldırın
 • Açık pozisyonlarda fil Ata baskındır kapalıysa açmak için elinizden geleni yapın

Baskın at; iyi birdestek noktasındaki at olağanüstü güçlü hale gelir. Çarpışmada adları kullanacaksanız rakibin iki file birden sahibi olmasına izin vermeyin . Çünkü filler hem açık hem koyu kareleri kontrol ederler

Bölüm 6 piyonlar

Piyonlar satrancın ruhudur. Andrea pildor

 • Piyon yapının temelini oluşturur piyon dizisinin yerleşim biçimi pozisyon karakterinin ve dolayısıyla buna uygun planların belirleyicisidir.
 • Mümkün olan her durumda rakibinizin piyonlarını sabitlemek için piyonlarınızı kullanın
 • Kareleri rakipten almak için piyondan yararlanın
 • Piyonlarınızı kendi taşlarınızı blok edecek şekilde oturmalarına izin vermeyin nokta onlardan aktif olarak yararlanmaya bakın
 • Bir geçer piyon yani son kareye gidebilecek piyonunuzu blok etmenizi edilmesine izin vermeyin öyleyse engeli ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapın.
 • Bir piyon düşman taşlarını kritik karelerden uzakta tutar bir piyon hamlesi yapacağınız zaman ağız sulandıran bir kareyi gümüş tabak içinde rakibe sunmadığınızdan emin olun.
 • piyon çokluğu: piyon sonlarının gücünden en fazla oyun sonunda yararlanılır. Piyon zincirine daima en dipten saldırın. Piyon Adaları oluşturmayın çünkü piyon Adaları demek savunulması gereken çok dip piyonu demektir. Rakibi piyon Adası oluşturmaya zorlayın. Böylece size çok zayıf nokta sunacaktır.
 • Bölüm 7 – hedefi yaratmak.
 • Büyük satranç ustalarını örnek alın nokta onlar birer küçük terminatördür. Hepsi de sürekli hedef taraması yaparlar ve kendi avantajlarına bir yarar elde edinceye kadar acımasızca avının izini sürerler.
 • Yoğun zincirinin en gerisindeki en zayıf piyondur.
 • Düşmanınızın zayıf karelere ve piyonlara sahip olması amacıyla ölü bir piyon çoğunluğuna saldırmak üzere iki piyonunuzdan yararlanın. Zayıf düşman piyonları sihirli bir şekilde kendiliğinden ortaya çıkmaz onları siz oluşturun.
 • Santranç bir takım oyunudur maço bir taş tek başına oyunu kazanamaz. Saldırmak istediğinizde kendinize yollar açın savunma pozisyonundaysanız yolu kapatın nokta güçlü bir taş ve bu taşın yerleşeceği bir karenin ele geçirilmesi ve başka birkaç tamamlayıcı avantaj eşittir başı dertte Bir rakip demektir
 • Bölüm 8 alan hakimiyeti
 • İyi oyuncular, sahip oldukları alanla hiç yetinmezmiş gibi görünür. Piyonlarınızdan stratejik bir şekilde yararlanmak yararlanarak alan kazanırsınız nokta iyi düşman taşının saldırısına açık açık olmadığı sürece piyonlarınızın gerisinde kalan tüm kareler size ait alanlar kabul edilir.
 • Alan kazanma strateji kuralları.
 • Acele etmeyin ağırdan alın ve bir piton yılanı gibi kurbanlarınızı öldürücü sarmalar arasında mat oluncaya kadar yavaş yavaş boğun
 • Belirgin bir avantaj elde edince sınırlarınızı savunmaya oynayın. Düşmanlarınızın sınırlarınızı açmasına izin vermeyin yavaşça tahtayı ele geçirin.
 • Alan avantajınız varsa taş değişiminden kaçının nokta istediğiniz şey düşman taşlarının birbirlerini engelliler pozisyonda olması ve kendi ağırlıkları altında ezilmesidir. Sizden daha küçük alana sahip olan rakibiniz taş değişimine girecektir
 • Kanatlardaki alanlar
 • Merkez tahtanın en önemli bölgesidir ve her imkanı bulduğunuzda bu bölgede ve bu bölgeye yönelik oynamalısınız. Bloke bir merkez kanatlarda sürecek oyun demektir. Alan avantajına sahipseniz taş değişmeyin.

ÖZ -Halil CİBRAN -inspırational writings

Sayfası az ama muhteviyatı geniş bu kitapçıkta mesnevi başta olmak üzere sufi geleneğin izlerini çok gördüm …kütüphane kitabı..

 • Izdıraplı insanlar yaz tutarak mutlu olur ve sevgililer rahatlığa ve teselliye rüyalarda kavuşur
 • Dua gibidir ağlamak ve bağış gibidir merhamet gözyaşları nokta alçak gönüllü olan yükselir, kendini yükselten ezilir
 • İnsanlar salgın hastalıktan korku ve dehşet içinde ama İskender ve Napolyon gibi yok edicilerden hayranlıkla söz ediyorlar
 • Onları yerken gördüm ve kim olduklarını anladım
 • Yüzünü öptüğümde beni tokatlayan, onu tokatladığında ayaklarımı öpen adama ne diyeyim?
 • Bazı insanları görmemek için gözlerimi kapattığımda onlara göz kırptığını sanıyorlar
 • Bazıları kulaklarıyla, bazıları mideleri ile, bazıları cepleri ile bazıları hiç duymazlar
 • Bazı ruhlar sünger gibidir. İçinde sizden emdikleri dışında hiçbir şey bulamazsınız
 • Süslerle insan kendi çirkinliğinin farkına varır
 • Gerçek, ilham’ın kızıdır. Analiz ve tartışma insanları gerçekten uzaklaştırır
 • Cehennem korkusu cehennemin kendisi cennete duyulan özlem ise cennetin kendisidir
 • Beni , acıtmıyorsa doğruları söylemeyenlerden ve tavırları iyi olup niyeti kötü olandan ve başkalarının da hatalar bularak kendine olan saygısını artırandan kurtar
 • Yaşam bizi iki yanağımızdan öper gündüz ve sabahta nokta ama yaptıklarımıza Güler , akşam ve sabahta
 • Bir kadın sana baktığında dinle onu seninle konuştuğunda değil
 • Fırtına konuştuğunda hangimiz nehrin ilahisini dinler?
 • Ölümü arzulayan ama sevdiklerinin hatırına yaşayan için zordur yaşam
 • Felsefe ile uğraşan kişi, göremediği nesneleri yaratan bir ayna duymadığı seslerin yankılarını yansıtan bir mağara gibidir
 • Şarkılardaki sır, söyleyenin sesindeki titreşimle dinleyenlerin kalbindeki çarpmalar arasındadır
 • İnsanlar arasında daha tek damla kan dökmemiş katiller, hiçbir şey çalmamış hırsızlar, hep doğruları söylemiş yalancılar vardır
 • Acımı sabır tarlalarına gömdüğümde bana mutluluk meyveleri verdi
 • İnsan gözünün büyütücü camında dünya olduğundan daha büyük görünür
 • Sözler alışkanlığa dönüşmedikçe anlamsızdır
 • Açıklama ihtiyacı, içerikteki zayıflığın gösterisi göstergesidir
 • Hatırlama Umut yolunda tökezleten bir taştır
 • Bizim en büyük hatamız, başkalarının hatalarıyla uğraşmamızdır
 • İçten olana kimse inanmaz, dürüst insan dışında
 • Bir kadını anlamak istiyorsan gülümsediğinde ağzına, adam için öfkelendiğinde gözlerin akına bak
 • Hacca gittiğinizde güzelliği hiç görmemiş gözleri de bile güzeli göreceksiniz
 • Bir deve verdim bir koyuna birisine sonra geldiği ağılımdaki bütün develeri aldı
 • Sevgisi solduğunda akıl yürütmeye başlar
 • Ruhlar, külleri bedeninden olan yangınlardır
 • Kulaklarımızda şehrin gürültüsü varken, tarlaların şarkılarını nasıl duyabiliriz
 • En iyi insan, onu öldüğünüzde yüzü kızaran ve onu kötülediğimizde sessiz kalandır
 • Güçlü yalnızlığında güçlenirken, zayıf solup gider
 • Bir insanın ihtiyacından öte zenginlik yoktur
 • Çoğu yazar yırtık pırtık düşüncesini sözlükten aldığı yamalarla tamir eder
 • Bedenin iffeti, ruhun cimriliği olabilir
 • Günümüz medeniyetinde, rahatsızlığa yol açmayan bir rahatlık yoktur
 • İnsanlara duyduğunuz güven ve onlar hakkındaki şüpheleriniz, kendinize güveniniz ve şüpheleriniz ile yakından ilgilidir
 • Bir yaşam tarzı olarak ortayı övenlere yalıtım şudur ;”kim sıcak ve soğuk arasında ılık, ölümle yaşam arasında titrek ya da ne katı ne sıvı pelte olmak ister?
 • Güç ve hoşgörü birbirine eştir
 • Yapıdaki en sağlam taş temelin en altında olandır
 • Eğitimde Birgül aklın yaşamı kademeli bir şekilde bilimsel deneylerden entellektüel tecrübeleri, spiritüel duygulara ve sonra tanrıya uzanır
 • Sevgi de ölüm gibi her şeyi değiştirir
 • Bana saldırmak için kılıç olacak parayı benden borç olan insan hakkında ne diyeyim?
 • Bana annenin yüzünü göster sana kim olduğunu söyleyeceğim
 • Babasını tanıyorum onu tanımamamı nasıl beklersin?
 • Yaşlı bir adam ülkesine dönme özlemi çeken bir yabancı gibi sever gençlik günlerine dönmeyi
 • Sevgi mevsimlerin yardımı olmadan açan tek çiçektir
 • Bir hükümdarın krallığından men edeceği 4 şey vardır ;”hiddet, tamahkarlık ,yalan ve şiddet”

Cahil uluslar iyi adamlarını tutuklar ve onları zorbalara dönüştürür ve gaddar bir hükümdar ile yönetilen bir ülke insanları köleliğin pençesinden kurtarmak isteyenleri cezalandırır. Ama iyi bir evlat annesi hasta diye onu terk eder mi?

Merhamet suçluya bahşedilirken, Adalet masum insan ihtiyaç duyacağı tek şeydir

CESUR YENİ DÜNYA -ALDOUS HUXLEY

*Eğer kötü bir davranışta bulunduysanız , pişmanlık duydum, elinizden geldiği kadar durumu düzeltin ve bir dahaki sefere daha iyi davranmaya bakın. Ne sebeble olursa olsun hatanızın üzerinde Kara Kara düşünmeyin

*Bilim ve teknoloji insanı günümüzde uyum sağlamaya ve köleleştirmeye zorlayan şeyler oldu

*Siyasi ve ekonomik özgürlükler azaldıkça cinsel özgürlük dengeler cesine artma eğilimi gösterir..diktatörü bu özgürlüğü teşvik etmekle iyi yapar .uyuşturucu , filmler ve radyasyonun etkisiyle gündüz düşleri kurma özgürlüğüne ekolarak cinsellik , tebasını yazgıları olan köleliğe razı etmede yardımcı olur

*Mutluluk ve erdemin sırrı yapmak zorunda olduğun şeyi sevmektir .tüm şartlandırmaların amacı budur .insanlara kaçınılmaz toplumsal yazılarını sevdirmek

*Kır çiçekleri ve manzara seyretmenin önemli bir kusuru var, bedavadır. Doğa sevgisiyle fabrika çalışmaz . Kitleleri kırlardan nefret etmeye şartlıyoruz ,aynı zamanda onları doğa sporlarını sevmeye şartlandırıyoruz. Bunu yaparken de gelişmiş aletlerle yapılmasını sağlıyoruz . Böylece hem endüstriyel ürünler hem de ulaşımı tüketiyorlar

*Hioropedya=uykuda öğretme

*Her değişim istikrar için bir tehdit unsurudur

*Dini duygular biz yaşlandıkça gelişme eğilimi gösterirler. Çünkü ihtirasları mız ateşlerini yitirdikçe hayal güçlerimiz ve duygularımız köreldikçe aklımız daha rahat işler hale gelir. Bir zamanlar aklımızı çelen imgeler arzular ve heveslerden arandıkça Tanrı gizlendiği bulutların arkasından görünür ruhumuzun bütün aydınlıkların kaynağı olan bu varlığı hissederler , görür ve ona yönelir evet kaçınılmaz bir biçimde tanrıya yöneliriz ve bu diniduygu ,doğası gereği öyle bir mutluluk verir ki diğer bütün yitirdiklerimizi telafi eder

*Katlanmayı öğrenmek yerine tatsız olan herşeyin kökünü kazımak

Ömrümden uzun ideallerim var -Suna Kıraç

Ömrümden uzun ideallerim var -Suna Kıraç

Kitap hakkında okuyucu notu :

Kitap Türkiye’nin en çok bilinen ama en az tanınan ailesinin en önemli bireylerinden Suna Hanım’ın gözüyle hem ailesini em o dönemin yetiştiği şartlarını hem de aslında Türk iş dünyasının gelişimine ait ipuçlarını barındırıyor. İş adamları ve yöneticilerin en önemli problemlerinden olan aile ilişkileri ve iş hayatı konusunda faydalı tavsiye ve bilgileri bulabileceğiniz kitabın okunmasında fayda görüyorum

 • Vehbi Koç’un kızı
 • İş yaşamında ciddi, otoriter, bilgili Birgül yaratıcı ve mükemmeliyetçi
 • Eğitim gönüllüleri vakfı’nın kurucusu
 • 50 yaşı geçince insanda tuhaf bir haleti ruhiye korku başlıyor. Ömrün kısaldığı virgül öbür tarafa yaklaşıldığı doğal olarak sevdiklerimizin bire birer kaybedileceği düşünülüyor. Her gördüğüne acaba acaba bir daha görebilecek miyim korkusuyla bakıyoruz
 • ömrümden uzun giderlerim var
 • Vehbi Koç babasının ana tarafından Hacı Bayramı Veli ailesine mensubiyeti dolayısıyla 630 yıllık seceresini tespit ettirdi
 • Vehbi Koç’un babasından aldığı hasletleri :büyüklerine saygı, küçüklere sevgi, doğruluk, Allah’a bağlılık, başkalarına zarar vermeme, iyi dost geçirme, bütçeye göre masraf yapma, kazancının bir kısmını arttırmak.
 • Annesi sadberg Koç anne baba teyze çocuğu ve servet bölünmesin diye görücü usulü evlendirilenlerdendi
 • Az konuşan çok dinleyen anne babaydı babam annemi hanım diye çağırırdı yemek bilmezdi her zaman aşçısı oldu
 • Üç kız kardeşin en küçüğü nokta bir erkek çocuk ve ablası Sebahat arsel abisi Rahmi Koç idi
 • İlk işini babası 1916’da kurdu ve ato başkanı, Kızılay başkanı oldu sayılı Ankara tüccarlarındandı işkolikti. Hastalık dışında hiçbir sorunumuzla ilgilenmezdi. Bir Türk Alman dadımız vardı. Babam ilk kez 1946’da ABD’ye gitti.
 • aile her cumartesi hep beraber yemek yeme adetini damatlar ve gelinlerden sonra bile sürdürdü.
 • Annem hayatı boyunca kayınvalidesi ile oturdu. Eniştem ölünce halam yanımıza geldi.uz 3 kız çocukla dul kalmıştı nokta kalabalık ailede büyüme dayanışma, paylaşma, sorumluluk ve kişileri korum a olarak tezahür etti .
 • Bahadır turşu Birgül salça, kurutmalıklar Birgül reçeller yapılırdı maddi durumumuz iyi olmasına rağmen israf hiç yoktu. Allah’ın verdiği her nimet değerlendirilirdi. Annem hiçbir şeyin fiyatı söylenmez ve övünmez derdi. Nkara’nın tek asansörlü apartmanında başbakan Şükrü Saraçoğlu ve gümrük bakanı Saffet Arıkan komşumuzdu. Babam İskoç viskinin nasıl içileceği ne Saffet arıkan’dan öğrendim nerede nokta sonraları gümrük ve tekel bakanlığı yapacak Emin bey de komşumuzdu.
 • Evlerimiz hep standartların üzerinde ama yaşamımız sade idi. Kız erkek ayrımı hiç yapılmadı. Eğitim dahil Koç topluluğunda eşit hisseler almamıza kadar sürdü. Babam her cumartesi yemeğinde birbirine düşüp dağılan aileleri anlatır nasihat verirdi.
 • Rahmi Koç Robert koleji kızlar Amerikan kolejine gitti nokta babam benim tezgahım en iyi üniversitedir seni ben yetiştireceğim derdi. 35 yıl beraber çalıştık. Ben Vehbi Koç üniversitesi mezunuyum Boğaziçi üniversitesi mezunuyum verdim.
 • İnan kırancın kıraç’ın babasına Atatürk dray farming üstüne bir Çiftlik kuruma görevini verdi ve onu Almanya’ya gönderdi
 • Bütün çocuklar, annem babam yılın ilk perşembesi evlenmişlerdi Uğur getirdiğine inanılıyordu
 • 15 yıl hiç sağlık problemimiz olmadığı halde çocuğumuz olmadı stresten dediler çünkü günde 18 saat çalışıyordum
 • Vehbi Koç’un prensipleri şunlardı : daktilo yazmayı ve araba kullanmayı bileceksin nokta en az bir dil konuşacaksın. Memleketin her tarafını gezeceksin nokta

Vehbi Koç’un iş prensipleri

 1. Hiç kimse tek imza ile şirketi töhmet altına sokmayacak
 2. Kardeşin ya da kocan olsa bile kimseye umumi vekaletname vermeyeceksin
 3. Vekaletname muayene süreli ve bir işe dönük olacak
 4. Birlikte çalıştığın kimselerle özel hayatında arkadaşlık etmeyeceksin içli dışlı olmayacaksın onlarla ilgili kararlar almakta zorlanırsın
 5. Verdiğin hiçbir siparişin borcunu unutmayacaksın nokta hediye başka sipariş başkadır. Bir paket sigara mı bile borcunu ödeyeceksin. Hediye deme pahalıya patlar
 6. İbadetini gösteriş için yapmayacaksın Allah’a kul olma ile arana kimse giremez
 7. Her toplantının zabıta sonrasında yazılacak ileride ne konuşulmuş Kim ne demiş yazılı olarak kalacak
 8. Siyasilerle konuşurken kendin zabıt tutacaksın.
 9. İşkilliyken bahse girme, az konuş, çok dinle, şirketi konuşma
 10. Elde ettiğin bilgilerin bir kısmını çalışma arkadaşlarınla paylaş.
 11. Almak istediğin kararı iç iş arkadaşlarınla birlikte alacaksın ki sonradan kararı takip etsinler ve sorumluluk alsınlar
 12. Kimseye kefil olmayacaksın. Sonradan kötü kişi olacağından baştan olmak iyidir. Ama gönlün istiyorsa para verip unutacaksın.
 13. Düşmüş dostunu arayacaksın
 • Mali işler müdürü tümko şirketlerinde Vehbi Koç tarafından atanırdı. Öylece doğrudan bu isme ulaşıp bütün yöneticileri denetleyebilirdi.
 • Yöneticiler ayrıntılara takip hakim patronundan çekinir
 • Vehbi Koç’un başarısı şirketlerin başına en iyi isimleri bulmasıydı. Daima en üst kademedeki yöneticileri şirketi ortak ederek sorumluluk ve aidiyet duygusunu geliştirmeyi tercih ediyordu. Yöneticiler Vehbi Koç gibi topluluktaki bütün iletişimi yazılı yapıyorlardı.
 • Aile komitesi kuruldu ve topluluk yönetim kurulu’nda temsil edilmeye başlandı. Burada damatlar ve gelinler olmaz şirketle ilgili aile kararları alınır kararlar yazılır e gizli olarak Bir kasada tutulurdu. Dışarıyla paylaşılmazdı. İhtiyaç olursa şirket CEO’su çağrılıp bilgi alınırdı.
 • Rahmi koç’la anlaşamıyordu. Zaman zaman ilişkiler ikisi de ayrılmak istese de babalarına direnemediler nokta aile komitesi anayasasını, idare heyeti yasama heyeti �cra kurulu ise yürütme kuruludur
 • Topluluğu tek hakimi yine Vehbi koştu nokta israfı sevmezdi. Helikopteri aldıklarını bir yıl ondan sakladılar. Vehbi Koç halktan biri gibi yaşama arzusundaydı. Şirket altın yıllarını yaşarken israf yapmazdı lüzumsuz masraflar yapılmamalı ve şirketlerin bünyesi kuvvetlendirilmelidir derdi. Çeşmenin suyu her zaman aynı şekilde akmayacağını düşünerek hareket edilmeli derdi buzdolabı fabrikası olduğu halde yazlığa giderken buzdolabını evden taşıyorduk. Tüp isteyenince aygaz’dan gönderilmiş ve neden israf edilmiş de yakındaki bayiden gönderilmedi demişti genel müdürleri bulusup tek araba ile gidiyorlardı. Uçakta neden ekonomik sınıfta gittiğini sorduklarında uçağın arkası başka yere mi gidiyor diyordu.
 • İtibar 30 yılda kazanılır bir gecede kaybedilir derdi
 • Ben varlıklı ve tanınmış birçok kişinin itibar ve servetlerini kaybettiklerine şahit oldum sebebi ise lüks merakı, oğul harcamalı yurt dışı gezileri, gereksiz borçlanmalar bu çöküşlerin sebebidir nokta gençler çeşmenin suyu her zaman gür akmaz. Tedbirli olmasını derim nokta bana çok cimri diyene de gülerim. Derdi
 • Vehbi Koç her öğlen uyur günün geri kalanındaki dinamizmini bu uykuya borçlu olduğunu düşünürdü
 • Suna Kıraç ve Vehbi Koç’un çalışma tarzı aynıydı ikisi de ele aldıkları şirketle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olur, not tutarak toplantıları kaydeder, ciddi ve mesafeli ilişki kurar, sorgulayıcı ve otoriter olurlardı. Koç topluluğunun ilke ve değerlerini korumak önemliydi. Siyasetçilere mesafeli dururlardı. En yakını dahi hangi partiye oy verdiklerini kimse bilmezdi.
 • Aramızda yani ailede ahenk ve huzur olursa dışarıya karşı mücadele ve rekabet gücümüz artar
 • Yönetim kurulu başkanı kendisi ile ters düşen veya belirgin görüş ayrılıkları olan bir kadroyla çalışmamalıdır önemli meselelerde görüş ayrılıkları sık sık ortaya çıkarsa üst yönetim kadrosu değiştirilmelidir.
 • Fiili görevden ayrılan tecrübelerden yararlanılacak üst kademede yöneticilerin özel bir büroda ileriye dönük meseleler hakkında zaman zaman görüşlerini belirtmeye imkan sağlanmalıdır
 • Ceolog 3 yıllık değişerek olmalıdır. İllerbek Avrupa’nın önemli aileleri tarafından kurulan 4 00 isminin bir araya getiren forumdur
 • 90’larda Suna Kıraç Vehbi Koç’un akıl danıştığı tek kişiydi
 • Vehbi Koç her zaman adama göre iş değil işe göre adam bulun derdi.
 • 3 kuşağı büyük babanız girişimci ve kurucu, bizler koruyucu ve geliştirici, sizler ise hazır bulanlarsınız
 • 1960 darbesinden sonra döviz rezervleri yiyince kampanya başlatılmış 26 kilo külçe altın bağışlamışlardı.
 • 1985’te Galatasaray lisesi’nde 580’i yatılı 1400 talebe olurdu 48 sınıf vardı. 38 Fransız hoca vardı ve paraları Fransız hükümeti tarafından ödenirdi. Türkiye’de bunun gibi Robert vesaire 3.500 talebe okuyup her yıl 3200 mezun veriyor ve 10 milyon talebenin en elit kısmı oluşturuyorlardı
 • Hayatta en önemli sonuçlar ayrıntısına dikkat edilmiş işlerden alınır derdi
 • Lider olmak için önce olmak, karar verebilmek, takım oyunu oynayabilmek, yaratıcı ve keşfedici olmak, ileri görüşlü olmak, değişikliğe uyum sağlayabilmek, güvenilir olmak, motive edebilmek, risk alabilmek gerekir. Lider vizyonu, cesareti, bilgi ve deneyimiyle yerinde ve zamanında kesin kararlar alabilen mükemmel bir takımı stratejik ve taktik planları olan, ve hesaplı riskler almasını bilen kişiler. Lider kalmak ise lider olmaktan zordur. Bu nedenle eleştirenlerden değil Birgül eleştirilenlerden olun. Eleştirip sorumluluk almazsanız sorumluluğun dışında kalıp eleştirme yerlerseniz, beğenmediğiniz bir düzen içinde yaşamınızı sürdürmek zorunda kalırsınız

Vehbi Koç vasiyeti

Her gün namazdan sonra şu duayı yaparım Allah’ım vadem bittiği zaman beni çektirme ve vademi memleketimde getir. Namazım çok cemaat olacak bir camide kılınsın nokta her sene Ramazan’da eşe dosta verdiğim iftarlara devam edilsin. Her sene Fatih camii’nde fukaralara para dağıtılısın dağıtılmasına devam edilsin nokta her sene Ramazan’da Fatih Fatih camii’nde 5 hatim okutuyorum çocuklarıma ve din kardeşlerime devam edilsin. Müesseselerin menfaati uğruna her birinizin üzerine düşen fedakarlığı yapmanızı isterim. Unutmayın ki Birgül insan olduğu yerde ihtilaf bir gün iyi ihtilafın olduğu yerde anlaşma olacaktır. Yeter ki iyi niyet olsun. İşlerin yolunda gitmesi için iyi şeritli yönetici seçin Birgül iyi paraları verin ve onların görüşlerini aldıktan sonra karar alın nokta layık olmayan insanı sakın hatır gönül için işe almayın. Çok büyük zarar verir. Ayrı ayrı işlerden hayır gelmez bir gün muvaffak olamaz, perişan olursunuz. Kendime iş yapacağım, benimle kalacağım demeden bütün kuvvetinizi holdingin ilerlemesine tahsis ederim. Kapisle hisselerimizi satmayın. Zaruret olursa birbirinize satın. Servetiniz kaybolunca dostunuz kalmaz. Saatinize önem verin ölçülerinize dikkat edin. Aile ve iş hayatınızın mecbur olmasının mazbut olmasına itina edin. Sabırla dinleyin az ve öz konuşun nokta bir işe karar vermeden önce o işle ilgili raporları bilgileri iyice okuyun. İlgili insanları dinleyin sonra karar verin nokta verdiğiniz kararı takip edin. Çeşmenin suyu hep akmaz bütçenizde ihtiyaç dolu. İsraftan yoksa hayattan kaçının, cemiyette itibarınızı koruyun. Çocuk ve torunlardan kabiliyeti olmayanlara iş verilmesin nokta iş verilenlere Koç olduğu için ayrı davranılmasını, hiç disiplüğünden taviz verilmesin, aile komitesi devam etsin, aile meselelerini münakaşa edin nokta ittifakla kararı olmasa çoğunlukla karar alır. Herkese alınan karara uyusun nokta hiçbir işin dışarı çıkmamasına dikkat edin.

Vehbi Koç’un iş başına geçecek çocuklarına tavsiyeleri

Mesai arkadaşlarıyla mesafeli olmalı özel dostluk kurulmamalı nokta konuşuyor ve yazışmalarda çok dikkatli olmalı nokta verilen kararları aynen tatbik etmeli, ettirmeli, kontrol etmeli. Ufak menfaat temini için otoriteden fedakarlık yapmamalı nokta mesai arkadaşlarıma boynu bükük olmamalı. Hesap alıp vermesini bilmeli nokta aile arasında ahenksizlik olursa çalışanlar kendilerine Emin olamazlar nokta İstikbal kaygısı çekip işlerine ehemmiyet vermez Birgül ayrılırlar. Ayrıca rekabet bunlar azami istifade etmeye kalkar nokta bankacılar kredilerine tesir eder kamuda dedikodu başlar. Anlaşmazlıklarda kabahat iki tarafta olur. Bunun ölçüsünü bulmak güçtür. Onun için aile fertleri kapsülleri bırakıp işin zarar görmemesi için fedakarlık yapmalıdır.

Kur’an ve bilimsel zihin inşası

Caner Taslamaz-Eris Dolco

Kur’an’ın desteklediği 7 ön kabul

 • Evrenin rasyonel anlaşılabilir yapısı olduğuna dair ön kabul
 • ” evrenin gerçek gizemi onun anlaşılabilir olmasıdır onun anlaşılabilir olduğu gerçeği mucizedir.” Albert Einstein
 • Neden Kaos değildi doğa yasaları var?
 • “Evrende muhtemelen 10 üzeri 60’tan fazla elektron var ve bunların tamamının tam olarak aynı elektriği yüküne sahip olduğunu varsayabiliriz. Her ne kadar aynı sıradaki 5 arabanın kırmızı olmasını tesadüf olarak değerlendirmeye hazır olsam da onun üzerine 60 ismin tam olarak aynı elektrik yüküne sahip olmasını benzer şekilde tesadüfle açıklayabilir miyim? ” Norman Swartz
 • İnsan zihni evren hakkında doğru bilgilere ulaşabilir

Aziz Mahmut Hüdayi

Prof.d doktor. H.kamil yılmaz

 • 1541 -1628 arası 90 yıl ve 40 yılı Üsküdar’da olmak üzere kanuni’den 4 Murat’a kadar 8 padişah görerek yaşamıştır
 • İlk medreseyi tauri Kayseri lk şehri İslam molla fenaridir
 • 1500’lü yılların sonlarında ehli medrese ve ehl-i tekke erbabı birbirlerini itham ediyor hararetli münakaşalar yapıyorlardı. Kadızadeler ve sivasiler başını çekiyordu
 • Aynı asırda mimar Sinan, Fuzuli, Baki, Sokullu, Hattat karahisari ile her alanda zirveler ulaşılıyordu
 • Aziz Mahmut Hüdayi Üftade hazretlerinin müridi olup 36 yaşında bir rüyaya binanın halifesi oldu
 • 1609’da Sultan Ahmet’in temelini kazdı 1.617’de açılış hutbesini
 • Hüdai mahlasını ona Üftade hazretleri verdi. Nesli cüneydi bağdadi’ye bağlanıp seyyid’tir
 • Mısır mısır ve Şam’da 3 yıl kaldı halvetiye şeyhine intisap etti
 • Üftade’ye intisabı ile malını dağıttığı ve kadrılık müderrislik memuriyetlerini bıraktı riyazete başladı nokta Bursa’da ciğer satar sokaklarda kürkü ile dolaşır tuvalet temizler 3 günde bir iftar eder ve sahurda kuru ekmekle yapardı
 • 3 murat’tan sonra yerine geçen 2 Mehmet Halim Selim Kerim edip vapur beş vakti cemaatle kılan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı anılınca ayağa Kalkan bir padişahtı 30 yıl sonra ordunun başında ilk defa eğri seferine katıldı
 • Kadızadeler sufilere Savaş açan selefi akımındaydılar
 • Marmaray hattı Hüdai hazretlerinin fırtınada karşıya geçtiği güzergahtır
 • Kıyamete kadar bizi sevenler kabrimizi ziyaret edenler ve ömründe bir kere türbemizin önünden geçtiğinde Fatiha okuyanlar bizimdir bize mensup olanlar denizde boğulmasın ahir ömründe fakirlik görmesin imanlarını kurtarmadıkça göçmesin diyerek dua etmiştir
 • Celvetiliğin kurucusudur. Aziz Mahmut hüdayi’nin inşaat silsilesi Üftade Hızır Dede ve Akbıyık Sultan vasıtasıyla Hacı Bayramı veli’ye ulaşır. Celvetilik rumeli’de, balkanlarda en fazla yayıldı 2 merkezi Bursa oldu .
 • Keşfil kına an Vecihi Sema adında nağme ve musikinin insanın yüreğini titreten ve asıl mesajı algılamasını sağlayan özelliğine dikkat çekme adına kitap yazmıştır celvetilikte musikiye önem verilir.

ENNEGRAM VE KİSİLİK ANALİZİ-UGUR BATI

Kitap ta çok yararlı bilgiler mevcut ama konular dağınık ve parçalanarak anlatıldığı için karakterleri tam olarak toparlayabilmek zorlaşıyor .keşke her bir karakter tipolojisi için anlatılanlar bir arada olsaydı .bilgiler toplanmış ama derlenip okuyucu için nasıl kullanılabilir olur diye bakarak düzenlenmeli..

Aşağıda sadece her karakterin numarası yardımcı kanatları sonra genel özellikleri ve son olarak onların davranışlarının temel motivasyonları bulunuyor.Bundan çok daha fazlası örnekleriyle kitapta mevcut.ilerleyen zamanda daha geniş bir özet hazırlamayı düşünüyoruz .

ENNEGRAM KİSİLİK ANALİZİ

1-numara kanatlar 7 ve 4

Hep haklı , hatayı görür, eleştirel, detaycı Birgül aşırı tedbirli, titiz, düzen arayan, kontrolcü, esnek değil,

ilham+kontrol+sorunda objektif

2-numara 4 ve 8

İlgili, empatik, sempatik, iyi dinleyici , dost canlısı, şefkatli Birgül sahiplenince, verici, başkaları için yaşayan Birgül yönlendirici, sistemkar, duygusal, sahiplenici

Güç+kontrol+sorunda pozitif

3-numara 6 ve 9

Üretken işkolik hedef odaklı, imaj düşkünü, itibar meraklısı, rekabetçi, bencil uyumlu, güvenli Birgül hırslı, motive edici,, onaycı

Onauci+dışa donuk+sorunda objektif

4-numara 1 ve 2

Sanatçı, Özgün ,yaratıcı , sıra dışı, bireyci, eşsiz , melankonik, sezgisel, hassas, romantik virgül kapalı, karamsar, kıskanç

İlahm+içe donuk+ sorunda reaktif

5-numara 8 ve 7

Anlama, kavrama, bilgi, entelektüellik, objektiflik, uzmanlık sahibi, araştırmacı, meraklı, bağımsız, mesafeli, analitik

Güç pesinde+içe donuk+sorunda objektif

6-numara 9 ve 3

İhtiyat, sistematik, sadık , grup odaklı, endişeli, gizemli Birgül alıngan, savunmacı Birgül bağlanan, sorumlu

Onay+kontrolcü+sorunda reaktif

7-numara 5 ve 1

Şevkli Birgül arzulu, yenilikçi, deneyimci, maceracı, hazcı, doyumsuz, hareketi geçiren, eğlence,yenilik, iyimser,

İlham+dışa donuk+sorunda pozitif

8-numara 2 ve 5

İddialı, Adil, enerjik Birgül eylemci, dobra, korumacı, 2, baskıcı Birgül müdahaleci, kararlı, özgüvenli,

Güç peşinde +dışa donuk+sorunda reaktif

9-numara 3 ve 6

Uyumlu, huzur arayan, doğal ,diyalogcu, sabırlı, kararsız, uzlaşımcı, inatçı, tutarlı, iyimser,

Onay+içe dönük +sorunda pozitif